suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Uleåborgs stad

Avgörande om planeringsbehov

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Uleåborg
  • Offentlig tjänst

Du ska ha ett avgörande om planeringsbehov när du ansöker om bygglov för ett planeringsbehovsområde utanför detaljplanen.

Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp. Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet.

Avgörandet om planeringsbehov gä ...

Gör så här

Ansök om avgörande om planeringsbehov med blanketten Ansökan om undantag innan du ansöker om bygglov.

Bifoga till ansökan en utredning om ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen eller tomten (lagfartsbevis, arrendeavtal, bestyrkt kopia av köpebrevet e.d.) samt en situationsplan med grannarnas underskrifter.

Beställ en förteckning över grannar på lägeskartan från Miljöhusets kundservicepunkt. Grannarna hörs i enlighet med förteckningen över grannar. Hörandet görs av sökanden eller staden. Om staden hör grannarna, tas kostnaderna för hörandet ut av sökanden.

Om byggplatsens anslutning kommer från en allmän väg ska du ansöka om anslutningstillstånd hos Närings-, trafik- och miljöcentralen. Behovet av ritningar eller andra bilagor som behövs för att bedöma byggandets miljökonsekvenser prövas från fall till fall.

Diskutera ett avgörande om planeringsbehov innan ansökan lämnas in med tillståndsberedarna för detaljplaneringen.

Lämna in din ansökan till Uleåborgs stads registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Ett avgörande om planeringsbehov kan sökas av byggplatsens ägare eller innehavare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Servicen tillhandahålls av

Uleåborgs stad

Ansvarig för tjänsten

Uleåborgs stad
Ansvarig för texten: Uleåborgs stad
Uppdaterad: 20.3.2023