suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa är alla icke detaljplanerade områden enligt markanvändnings- och bygglagen 16 § områden i behov av planeringen. Undantag är dock Lillkyro där området i behov av planering är anvisat på en temakarta i byggnadsordningen. Ekonomibyggnader och mindre utvidgningar behöver i allmänhet inte planeringsbehovslut ifall det på byggplatsen finns en befintlig huvudbyggnad.

Planeringsbehovsbeslutet tas av planläggningsdirektören. Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet. Är man missnöjd med ett beslut kan rättelseyrkande göras till stadsstyrelsens planeringssektion.

Ta gärna kontakt redan före du lämnar in en ansökan.

Gör så här

Ansökan om planeringsbehovsbeslut lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 60 € / granne.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Förutsättningar för beviljande av planeringsbehovsbeslut är enligt markanvändnings- och bygglagen 137 § att byggandet inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen och att det inte leder till menlig samhällsutveckling. Byggandet ska vara lämpligt med tanke på landskapet och inte försvåra bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven. Byggande på ett område i behov av planering får inte heller leda till byggande som har betydande konsekvenser och det får inte heller medföra betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra betydande eller skadliga konsekvenser.

Vasa stadsstyrelses planeringssektion har godkänt riktgivande dimensioneringsprinciper vars mål är att främja detaljplanering framom utspritt byggande samt ett jämlikt bemötande av markägarna. Principerna definierar även hur mycket byggande som kan tillåtas på olika områden.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beredningen av ett planeringsbehovsbeslut kostar 345 € och för beslutet debiteras 150 €.


Giltighetstid

Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 2.6.2021