suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Avfall och avfallshantering

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingforsregionens miljötjänster HRM tar hand om insamling och transport av bland- och bioavfall samt delvis förpackningsavfall från bostadsfastigheterna, de offentliga tjänsterna samt privata hälsovårds- och utbildningstjänsterna i huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) och Kyrkslätt. Företag och sammanslutningar tar själv hand om identifiering, sortering och lagring av avfall och problemavfall som uppstår i deras verksamhet samt om ordnande av transport och hantering i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering och övrig lagstiftning.

Vidare information om avfallshantering och sortering finns på HRM:s webbsidor (länk till höger) och kundtjänst, tfn. 09-1561 2110.

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 4.12.2021