suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Att söka miljöstöd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En privat markägare kan få skogsbrukets miljöstöd för vård eller användning av skogen när man beaktar den biologiska mångfalden i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen.

Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer. Miljöstödet kan också användas till att trygga METSO-programmets livsmiljöer.

Parterna tar fram ett protokoll från di ...

Gör så här

Sök skogsbrukets miljöstöd genom att lämna in ansökan och bilagorna till Skogscentralen. Du kan få hjälp med förberedelserna innan du sänder ansökan av skogsbranschens aktörer och Skogscentralen.

Skicka ansökan med bilagorna till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

Ansökningar om kemera-stöd ska vara inne hos Skogscentralen senast 1.10.2023. Eftersom 1.10 är en söndag tas även ansökningar som inkommer måndag 2.10 till behandling. Ansökningar som inkommer senare kommer inte att behandlas. Kemera-lagen slutar att vara i kraft 31.12.2023.

För vem och på vilka villkor

Objekten ska i första hand vara sådana viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 § eller livsmiljöer enligt METSO-programmet med viktiga mångfaldsvärden. När objekten avgränsas strävar man efter ekologiskt enhetliga helheter.

Trädfattiga objekt som torvmarker och berg på tvinmark och impediment får i regel inte finansiering, såvida de inte binder ihop trädbevuxna objekt med varandra.

Hur stort miljöstödet blir beror på avtalsobjektens areal och totala bestånd, de omedelbara avverkningsmöjligheterna på fastigheten och det regionala medelrotpriset. Vid uträkningen används en tröskel för liten olägenhet, som är 4 procent eller högst 3 000 euro av fastighetens omedelbara avverkningsmöjligheter. Om ersättningsbeloppet är mindre än 500 euro, utbetalas det inte någon ersättning.

Ersättningen för förberedelserna inför miljöstödsavtalet bygger på verkliga kostnader. Ersättningen är högst 20 procent av storleken på stödbeloppet. Stödbeloppet räknas utifrån det sammanlagda beloppet av grundersättningen och ersättningen för avverkningsvärdet. Dessutom kan det ersättas helt de rimliga kostnader som orsakas av att göra upp och genomföra vård- och användningsplanen.

Miljöstödsavtalen kan bestå av flera skilda objekt som ligger på en ägares en eller flera fastigheter. Stödet beräknas dock separat för varje fastighet. Flera fastigheters beräkningar kan slås ihop i ett avtal.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

  • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
  • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
  • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
  • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
  • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 185/2020

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 29.9.2023