suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Att påverka detaljplaneringen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

För utvecklande av områden uppgörs en detaljplan som reglerar och styr utveckling och byggnation. Detaljplanen anvisar de nödvändiga områdena för planläggning och styr byggande och den övriga markanvändningen. På strandområden uppgörs en stranddetaljplan. Kommunfullmäktige godkänner viktiga detaljplaner och ändringar av dem. Tekniska nämnden godkänner sådana detaljplaner och ändringar av detaljplaner som inte medför större förändringar. Markanvändnings- och bygglagen förutsätter att man kungör när planeprojekt angängiggörs. Informationen om anhängiggörandet kan göras via en plansöversikt, tidningskungörelse eller genom att skicka personliga brev. Detaljplanebestämmelserna kompletteras av byggnadsordningen som kommunfullmäktige har godkänt. Den fungerar som riktlinje även då områden förverkligas som ligger utanför detaljplaneområden. Markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen, en delgeneralplan eller generalplan med rättsverkan, en detaljplan och Finlands byggbestämmelseordning går före byggnadsordningen. Det har uppgjorts detaljplaner på Sjundeå kommuns område i följande tätorter: Kyrkbyn, Kommuncentrum, Sunnanvik och Störsvik.


För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av detaljplanen har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Detaljplanen är en detaljerad plan över hur man bygger i området och hur området i övrigt används. Byggnader får inte byggas i strid mot detaljplanen. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen i sitt område. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen men fullmäktiges beslutanderätt kan genom en instruktion även överföras till kommunstyrelsen eller en nämnd. Kommunen ska följa upp detaljplaneringens status och vid behov förnya föråldrade detaljplaner. I detaljplanen fastställs gatornas, parkernas, rekreationsområdenas och torgens namn.

Kommunen kan förordna ett byggförbud i ett område vars detaljplan håller på att göras upp eller ändras. Byggförbudet gäller i högst två år. Kommunen kan förlänga förbudet med två år åt gången om planeringen ännu pågår.

Deltagandet i detaljplaneringen sker genom att göra en motion om planläggningen eller lämna en åsikt om en plan under beredning. Om planförslaget påverkar invånarens boende eller arbete har invånaren rätt att ge en skriftlig anmärkning om det framlagda planförslaget. Kommunbesvär får göras om ett beslut om att godkänna en plan.


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun