suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Att påbörja verksamhet som beviljats miljötillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Verksamhet som beviljats miljötillstånd får inledas när miljötillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Miljötillståndsbeslutet vinner laga kraft när det har gått 38 dagar efter att beslutet har meddelats och det inte har anförts besvär över det hos Vasa förvaltningsdomstol.

Tillståndssökanden kan dock av motiverade skäl ansöka om rätt att inleda verksamheten redan innan beslutet träder i laga kraft. Den myndighet som behandlar tillståndet handlägger ansökan i samband med miljötillståndsansökan och utfärdar bestämmelserna i miljötillståndsbeslutet. Den myndighet som behandlar tillståndet kan förordna om inskränkningar i verkställigheten av tillståndsbeslutet och om tidpunkten för när verkställigheten kan inledas.

Om tillståndssökanden får rätt att inleda verksamheten innan beslutet träder i laga kraft kan den myndighet som behandlar tillståndet förordna en säkerhet för denne. Säkerheten förpliktar tillståndssökanden att se till att miljön återställs till ursprungligt skick när tillståndsbeslutet dras in eller tillståndsvillkoret ändras. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten och dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner.

Den som redan fått tillstånd kan ansöka om rätt att inleda verksamheten med en separat ansökan senast 14 dagar efter besvärstidens utgång. Den myndighet som behandlar tillståndet hör tillsynsmyndigheten och dem som överklagat tillståndsbeslutet innan beslutet fattas.

Gör så här

Om du ansöker om rätt att inleda verksamhet oberoende av ändringssökandet, ska du i ansökan ange en grund över behovet av att inleda verksamheten. Vanligtvis är ekonomiskt intresse inte en tillräcklig grund. Inledandet av verksamheten får inte göra ändringssökandet, alltså överklagandet av tillståndsbeslutet, onödigt. Om tillståndsbeslutet överklagas och beslutet på grund av klagan upphävs eller tillståndsvillkoren ändras ska man efter att verksamheten inletts kunna återställa miljön i ursprungligt skick med åtgärder som uträttas med säkerheten.

Om du tänker utnyttja din beviljade rätt att inleda verksamhet ska du ställa den säkerhet som beordrats av tillståndsmyndigheten enligt det regionala NTM-centers anvisningar. Om tillståndsbeslutet inte överklagas eller beslutet inte ändras i rättsinstanserna kan tillståndshavaren ansöka om befrielse av säkerheten.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket kan bevilja rätt att inleda verksamhet oberoende av överklagande förutsatt att inledandet av verksamheten inte gör ändringssökandet onödigt. Tillståndshavaren måste följa bestämmelserna i miljötillståndsbeslutet.

Om regionförvaltningsverket har beviljat miljötillstånd och rätt att inleda verksamheten ska tillståndshavaren före inledandet av verksamheten ställa en säkerhet som myndigheten bestämmer för att återställa miljön i ursprungligt skick i det fall att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras.

Handläggning av ansökan om inledande av verksamhet oberoende av överklagande är gratis då den handläggs i samband med handläggning av miljötillstånd. Om ansökan om inledande av verksamhet handläggs som ett eget ansökningsärende debiteras samma avgift som på handläggning av annat ärende som gäller miljötillstånd. Totalbeloppet bestäms enligt arbetsmängden som ärendets handläggning kräver. Avgifterna följer statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken 2019 och 2020.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 3.12.2020