suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Att påbörja ett vattenhushållningsprojekt som beviljats tillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ett vattenhushållningsprojekt får i regel påbörjas när regionförvaltningsverket beviljat tillstånd och tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Tillståndsbeslutet vinner laga kraft 30 dagar efter att beslutet meddelats om inte beslutet överklagats hos Vasa förvaltningsrätt.

Den sökande kan i samband med tillståndsansökan av välgrundat skäl ansöka om tillstånd att utföra förberedande åtgärder genast efter att tillståndsbeslutet utfärdats och före tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Den sökande ska i ansökan motivera behovet av tillstånd till förberedelse och specificera de åtgärder som man ämnar utföra. Regionförvaltningsverket handlägger begäran om tillstånd till förberedelser i samband med tillståndsansökan för vattenhushållningsprojektet och utfärdar antingen ett beviljande eller avslående tillståndsbeslut.

Om regionförvaltningsverket beviljar tillstånd till förberedelser åläggs den sökande ställa en säkerhet innan de förberedande åtgärderna påbörjas. Säkerheten krävs inte om den sökande är en kommun eller staten, eller om det är uppenbart onödigt att kräva en säkerhet. Med säkerheten ska man kunna täcka de skador, olägenheter och utgifter som upphävandet av tillståndet eller ändring av villkoren kan orsaka.

Den sökande kan ansöka om tillstånd till förberedelser inom besvärstiden eller senast 14 dagar efter att besvärstiden upphört med en separat ansökan. Före beslutet hör regionförvaltningsverket tillsynsmyndigheten och dem som anfört besvär mot tillståndsbeslutet.

Gör så här

Om du ansöker om tillstånd till förberedelser för ett vattenhushållningsprojekt ska du i ansökan motivera behovet av tillståndet till förberedelser och specificera de åtgärder som du tänker vidta. De förberedande åtgärderna ska vara sådana att man efteråt med säkerheten kan täcka de skador, olägenheter och utgifter som upphävandet av tillståndsbeslutet eller ändring av tillståndsvillkoren kan orsaka.

Om regionförvaltningsverket beviljar dig tillstånd till förberedelser och du ämnar vidta åtgärderna som tillståndet möjliggör ska du ställa den säkerhet som regionförvaltningsverket krävt enligt anvisningarna från regionförvaltningsverkets ansvarsområde för rättsskydd och tillstånd. Blanketten för ställande av säkerhet finns på webbplatsen suomi.fi. Om inga besvär mot tillståndsbeslutet görs och beslutet inte på grund av detta ändras eller upphävs i rättsinstanserna får tillståndshavaren säkerheten tillbaka.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket kan bevilja tillstånd till förberedelser om

1. de förberedande åtgärderna kan vidtas utan att den övriga användningen av vattnen eller naturen och dess funktion tillfogas någon avsevärd olägenhet och

2. förhållandena efter det att åtgärderna har vidtagits till väsentliga delar kan återställas i den händelse att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras.

Den sökande måste iaktta tillståndsvillkoren som finns angivna i tillståndsbeslutet som regionförvaltningsverket meddelat.

Någon annans område får utnyttjas för förberedande åtgärder för vattenhushållningsprojektet endast om en sådan rätt fastställs i tillståndet eller om rättsinnehavarna i övrigt samtycker till det.

Om regionförvaltningsverket har beviljat tillstånd och tillstånd till förberedelse för vattenhushållningsprojektet ska tillståndshavaren före de förberedande åtgärderna påbörjas betala en säkerhet som beordrats av en myndighet. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten och dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner.

Ansökan om tillstånd till förberedelser handläggs gratis då den handläggs i samband med tillståndsansökan för vattenhushållningsprojekt. Om ansökan om tillstånd till förberedelser handläggs som ett eget ansökningsärende debiteras samma avgift som på handläggning av annat ärende som gäller vattenhushållningsprojektet. Totalbeloppet bestäms enligt arbetsmängden som ärendets handläggning kräver. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken 2019/2020.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 17.9.2019