suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Att påbörja ett vattenhushållningsprojekt som beviljats tillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Ett vattenhushållningsprojekt får i regel påbörjas när RFV beviljat tillstånd och tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Tillståndsbeslutet vinner laga kraft när det har gått 38 dagar efter att beslutet har meddelats och det inte har anförts besvär över det hos Vasa förvaltningsdomstol.

Den sökande kan dock av motiverade skäl ansöka om tillstånd till förberedelser i samband med ansökan om tillståndet. Det innebär tillstånd att vidta förberedande åtgärder redan innan tillståndsbeslutet för projektet har vunnit laga kraft. Den sökande ska motivera behovet av tillstånd till förberedelser och specificera vilka åtgärder man tänker vidta. RFV handlägger begäran om tillstånd till samtidigt som tillståndsansökan för vattenhushållningsprojektet och ger antingen ett beviljande eller ett nekande beslut.

Om RFV beviljar tillstånd till förberedelse fastställer det vilken säkerhet som den sökande ska ställa innan arbetena påbörjas, såvida det inte är uppenbart onödigt. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten och dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner. Med säkerheten ska man kunna täcka de skador, olägenheter och utgifter som upphävandet av tillståndet eller ändring av villkoren kan orsaka.

Den sökande kan ansöka om tillstånd till förberedelser inom besvärstiden eller senast 14 dagar efter att besvärstiden upphört. Det görs genom en separat ansökan. RFV hör tillsynsmyndigheten och dem som överklagat tillståndsbeslutet innan beslutet fattas.

Gör så här

Om du ansöker om tillstånd till förberedelser för ett vattenhushållningsprojekt ska du i ansökan motivera behovet av tillståndet till förberedelser och specificera vilka åtgärder du tänker vidta. De förberedande åtgärderna ska vara sådana att man efter att de vidtagits med säkerheten kan täcka de skador, olägenheter och utgifter som upphävandet av tillståndsbeslutet eller ändring av tillståndsvillkoren kan orsaka.

Om regionförvaltningsverket beviljar dig tillstånd till förberedelser och du tänker vidta åtgärderna som tillståndet möjliggör ska du ställa en säkerhet som regionförvaltningsverket beordrat enligt regionförvaltningsverkets rättskydds- och tillståndsenheters anvisningar. Blanketten för ställande av säkerhet hittas på suomi.fi -webbplatsen. Om inget besvär mot tillståndsbeslutet görs och beslutet inte ändras eller upphävs i rättsinstanserna på grund av det betalas säkerheten tillbaka till tillståndsinnehavaren.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket kan bevilja tillstånd till förberedelse om 1. de förberedande åtgärderna kan vidtas utan att den övriga användningen av vattnen eller naturen och dess funktion tillfogas någon avsevärd olägenhet och 2. förhållandena efter det att åtgärderna har vidtagits till väsentliga delar kan återställas i den händelse att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras.

Den sökande måste iaktta tillståndsvillkoren som är angivna i tillståndsbeslutet som regionförvaltningsverket meddelat.

Någon annans område får utnyttjas för förberedande åtgärder för vattenhushållningsprojektet endast om en sådan rätt fastställs i tillståndet eller om rättsinnehavarna i övrigt samtycker till det.

Om regionförvaltningsverket har beviljat tillstånd och tillstånd till förberedelse för vattenhushållningsprojektet ska tillståndshavaren innan de förberedande åtgärderna påbörjas betala en säkerhet som beordrats av en myndighet. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten och dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner.

Ansökan om tillstånd till förberedelser handläggs gratis då den handläggs i samband med tillståndsansökan för vattenhushållningsprojekt. Om ansökan om tillstånd till förberedelser handläggs som ett eget ansökningsärende debiteras samma avgift som för handläggning av annat ärende som gäller vattenhushållningsprojektet. Totalbeloppet bestäms enligt den arbetsmängd som handläggningen av ärendet kräver. Avgifterna följer statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken 2019 och 2020.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.11.2020