suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Återvinning av avfall i markbyggnad

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Användningen av vissa avfall i markbyggnad kräver inte miljötillstånd, förutsatt att vissa villkor uppfylls. En anmälan om återvinningen måste dock göras till NTM-centralen, som är tillsynsmyndigheten.

Gör så här

Innehavaren av återvinningsplatsen ska göra en anmälan för att registrera verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation. Skriv ut, fyll i och skriv under anmälningsblanketten i två exemplar, och skicka in dem till registratorskontoret vid verksamhetsområdets NTM-central.

För vem och på vilka villkor

Avfall som duger till återvinning i markbyggnad nämns i statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad 843/2017. Yrkesmässig återvinning eller återvinning i anläggning av dessa avfall är möjligt i följande markbyggnadsobjekt:

  • trafikleder
  • planer
  • vallar
  • geokonstruktioner i industri- och lagerbyggnader
  • skogsbilvägar av krossaska

Förordningen tillämpas på ovannämnd markbyggnad och tillfällig lagring av avfall i samband med detta när byggandet och lagringen baserar sig på en lagstadgad plan, ett tillstånd, anmälningsförfarande eller på kommunens byggnadsordning. Till förordningens tillämpningsområde hör också de projekt för ombyggnad och iståndsättning av vägar och banor som trafikmyndigheterna initierat, fastän deras planer inte är lagstadgade eller inget förvaltningsbeslut utfärdas. Projekt som dessa är till exempel Trafikverkets eller Finavias ombyggnadsprojekt. Det samma gäller för planmässigt anläggande av skogsbilvägar, fastän offentliga bidrag inte söks för dem.

Förordningen tillämpas inte på grundvattenområden av klass 1 och 2, områden som är avsedda för boende eller som lekplatser för barn, områden som anvisats för naturskyddsändamål, områden som är avsedda för odling av näringsväxter eller områden med översvämningsrisk i inlandet. Avfall får återvinnas utan miljötillstånd, om kvalitetskontrollen och återvinningen av avfallet ordnas och verksamheten anmäls för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation i enlighet med förordningen.

Återvinning och tillfällig lagring av avfall får påbörjas då avfallet överlämnats till innehavaren av återvinnings- eller lagringsplatsen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Registreringen av anmälan i datasystemet för miljövårdsinformation är avgiftsbelagd, prisuppgifter finns på webbsidan: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.


Handläggningstid

NTM-centralen kontrollerar anmälan omgående och informerar återvinnaren och överlämnaren av avfallet samt den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021