suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Arbetstillstånd för arbete på vägområde

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du planerar arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde och som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behöver du NTM-centralens tillstånd. Också arbeten av engångskaraktär, såsom arbeten i anknytning till underhåll av kablar och kommunaltekniska anordningar, kräver arbetstillstånd. Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i avtal om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. I dessa fall behöver du inte ansöka separat om arbetstillståndet.

Bakgrundsmaterial som gäller arbetet på vägområde kan redan i projekteringsskedet hämtas från Trafikverkets öppna applikation med information om vägnätet. Uppgifterna presenteras på en karta. Förutom vägens basuppgifter (hastighetsbegränsning, trafikmängden på vägen samt körbanans bredd) visar applikationen även i vilken NTM-centrals, områdesentreprenads och trafikcentrals område objektet ligger.

Gör så här

Ansök om arbetstillstånd i första hand elektroniskt. Det försnabbar handläggningen av ansökan. Du får en automatisk bekräftelse till din e-post om att din elektroniska ansökningsblankett har tagits emot. Om du inte får ett meddelande om bekräftelse med ärendets ID-nummer, ska du kontakta Trafikens kundservice. ID-numret är åttasiffrigt (formen 1001XXXX).

Uppmärksamma följande när du använder e-tjänsten: Om du kompletterar ansökan i ett senare skede, skicka den kompletterade delen per e-post till adressen tyoluvat@ely-keskus.fi. Skriv i e-postmeddelandets ämnesfält den sökandes namn, kommunen arbetet utförs i och vägnummer. Om den elektroniska blanketten fylls i på nytt för att komplettera den, förlänger detta handläggningstiden avsevärt.

Bifoga följande bilagor till ansökan:

  • trafikdirigeringsplan i kartform eller en principskiss av objektet
  • karta över trafiken i området (1:10 000–40 000)
  • projekteringskarta (cirka 1:500–1 000)
  • planritningar till de delar de gäller väghållningsmyndigheterna

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du alternativt skicka ansökan oavsett var arbetet utförs till NTM-centralen i Birkaland (Registratorskontor, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post till adressen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Begäran om att förlänga arbetstiden ska göras skriftligt under tillståndets giltighetstid. I samband med detta får inte några andra ändringar göras i tillståndet. Andra ändringsbegäran behandlas som en ny tillståndsansökan.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen granskar trafikstyrningsplanen för arbetsområdet och beslutar om införande av en tillfällig hastighetsbegränsning. Dessutom genomför NTM-centralen en inspektion i terrängen innan arbetet inleds och efter att arbetet slutförts.

I Trafikverkets anvisning Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset innehåller krav på säkerhetsbehörighet och skyddsutrustning för dem som arbetar på vägområdet. Trafikverkets anvisning om utbildning och introduktion till arbete ställer tydliga krav. Denna anvisning ska iakttas vid alla arbeten som utförs på landsvägar.

Det finns en separat anvisning för trafikarrangemang för tillståndspliktigt arbete.

I samband med tillståndspliktigt arbete som utförs på vägbyggnadsplatser på landsvägar ska även Trafikverkets anvisning om behörighetskrav och arbetssäkerhet iakttas. Anvisningen omfattar även ett sammandrag av kvalitetsstandarder för trafikstyrningsutrustningen som används på arbetsplatsen. Noggranna kvalitetsstandarder ges i den senaste versionen av anvisningen Sulku- ja varoituslaitteet.

Trafikverket har utarbetat en separat anvisning för trafikarrangemang och arbetssäkerhet i samband med underhåll av landsvägar. Den innehåller verksamhetsprinciper för trafikstyrning och vägarbete och arbetssäkerhet som ska iakttas under tiden underhållsarbetet utförs på vägen.

Trafikverket har även en anvisning för trafikarrangemang på vägbyggnadsområden. Anvisningen är avsedd för anläggning av nya vägar och förbättring av lätta och tunga konstruktioner samt byggande och reparation av broar.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ett såväl positivt som negativt tillståndsbeslut är avgiftsbelagt. Avgifterna fastställs årligen genom statsrådets förordning.


Tidsfrist

Arbetstillstånd krävs innan arbetet får inledas.

Handläggningstid

Handläggningen av arbetstillstånd vara cirka tre veckor.

Giltighetstid

Giltighetstiden är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet. Av motiverad anledning kan giltighetstiden beviljas en avgiftsfri förlängning så länge tillståndet är i kraft. Förlängningens längd beror på det arbete som utförs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.10.2020