suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Arbetstillstånd för arbete på vägområde

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

För arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde eller som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behövs NTM-centralens tillstånd. Tillstånd behövs även för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på ett vägområde. Därutöver kräver engångsarbeten, såsom maskinella ändringsarbeten som krävs av specialtransporter eller arbeten i anslutning till underhåll av kommunaltekniska anordningar ett arbetstillstånd.

Tillstånd kan beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller olägenhet för vägunderhållet.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i avtal om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. I dessa fall behöver du inte ansöka om tillstånd separat.

Du kan ta reda på bakgrundsuppgifter om arbetet på vägen redan i planeringsskedet i Trafikledsverkets karttjänst Licenstjänst för vägdata.

NTM-centralen granskar trafikstyrningsplanen för arbetsområdet och beslutar om införande av en tillfällig hastighetsbegränsning. Dessutom genomför NTM-centralens kontaktperson vid behov en inspektion av terrängen innan arbetet inleds och efter att arbetet slutförts.

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). 

Bifoga följande bilagor till ansökan oberoende av ansökningssätt:

 • trafikdirigeringsplan för objektet eller en modellbild som lämpar sig för objektet
 • karta över infarten (1:10 000–40 000)
 • plankarta (ca 1:500–1 000)
 • planritningar för de delar som berör landsvägen.

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt. Om du kompletterar ansökan i ett senare skede, skicka den kompletterade delen per e-post till adressen tyoluvat@ely-keskus.fi. Skriv i e-postmeddelandets ämnesfält den sökandes namn, kommunen arbetet utförs i och vägnummer. Om du känner till ansökningens ärendekod eller diarienummer (PIRELY...), lägg också till dem i rubriken.

För vem och på vilka villkor

I arbetet ska följande anvisningar i Trafikledsverkets anvisningsförteckning iakttas:

 • Trafiken vid vägarbeten, Allmän praxis och säkerhetskrav (på finska)
 • Trafiken vid vägarbeten, Kortvariga och tillståndspliktiga arbeten (på finska)
 • Trafiken vid vägarbeten, Stängnings- och varningsanordningar (på finska)
 • Trafiken vid vägarbeten, Vägbyggen (på finska)

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tillståndsavgiften bestäms enligt arbetets omfattning. Kontrollera de aktuella priserna på NTM-centralens webbplats (Arbetstillstånd). Även ett avslående beslut är avgiftsbelagt.


Tidsfrist

Arbetet får inte inledas förrän ett positivt beslut har getts. Närmare villkor fastställs i tillståndsbeslutet.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga behandlingstiden på NTM-centralens webbplats (Arbetstillstånd för arbete på vägområde). En bristfälligt ifylld ansökan eller bristfälliga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Giltighetstiden är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet. Du kan söka om förlängning av giltighetstiden. Förlängning av giltighetstiden är avgiftsbelagt. Begäran ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och inga övriga förändringar ska göras i tillståndet. Skicka begäran per e-post till tyoluvat@ely-keskus.fi. Skriv tillståndsbeslutets diarienummer i ämnesfältet (PIRELY/xx/20xx). Övriga förändringsansökningar behandlas som nya ansökningar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 8.3.2022