suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Arbetstillstånd för arbete på vägområde

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

För arbete i anknytning till landsväg eller arbete som sker på vägområde eller som kräver trafikdirigering och varning med vägmärken behövs NTM-centralens tillstånd. Tillstånd behövs även för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på ett vägområde. Därutöver kräver engångsarbeten, såsom maskinella ändringsarbeten som krävs av specialtransporter eller arbeten i anslutning till underhåll av kommunaltekniska anordningar ett arbetstillstånd. Tillstånd kan beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller olägenhet för vägunderhållet.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i avtal om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. I dessa fall behöver du inte ansöka separat om arbetstillståndet.

Bakgrundsuppgifter som relaterar till arbete på vägen kan utredas redan i planeringsskedet från Trafikledsverkets öppna vägdata-applikation. Uppgifterna presenteras på en karta. Förutom vägens basuppgifter (hastighetsbegränsning, trafikmängden på vägen samt körbanans bredd) visar applikationen även i vilken NTM-centrals, områdesentreprenads och trafikcentrals område objektet ligger.

Gör så här

Tillståndssökande ska fylla i en tillståndsansökan. Vi rekommenderar att du använder e-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antingen bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Systemet sparar de uppgifter du matar in automatiskt, alltså kan du avbryta ifyllandet av ansökan när som helst och fortsätta senare då det passar dig. I systemet ser du dessutom alla ansökningar du gjort.

Arbetstillstånd kan ännu tills vidare sökas med den elektroniska ansökningsblanketten. Den elektroniska blanketten finns längre ner på sidan under rubriken Genvägar.

Då e-tjänstblanketten anländer skickas en automatisk bekräftelse till den e-postadress som sökanden angett. Om du inte får en bekräftelse som innehåller ärendekoden, meddela detta till Trafikens kundservice. Ärendekoden har åtta siffror (i formatet 100XXXXX).

Observera i e-tjänsten: Om du kompletterar din ansökan senare, skicka kompletteringarna med e-post till adressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Fyll inte i den elektroniska blanketten på nytt för tilläggsuppgifterna så att de inte registreras i systemet som en ny ansökan. Skriv som rubrik i e-postmeddelandet den sökandes namn samt arbetsobjektets kommun och vägnummer. Om du känner till ansökningens ärendekod eller diarienummer (PIRELY...), lägg också till dem i rubriken.

Den ifyllda separata ansökningsblanketten med bilagor kan skickas per e-post till: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi eller per post: NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Bifoga följande bilagor till ansökan:

 • trafikdirigeringsplan för objektet eller modellbild som lämpar sig för objektet
 • karta över infarten (1:10 000–40 000)
 • plankarta (ca 1:500–1 000)
 • planritningar för de delar som de berör landsvägen

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen granskar trafikstyrningsplanen för arbetsområdet och beslutar om införande av en tillfällig hastighetsbegränsning. Dessutom genomför NTM-centralens kontaktperson en inspektion i terrängen innan arbetet inleds och efter att arbetet slutförts.

I arbetet ska följande anvisningar i Trafikledsverkets anvisningsförteckning iakttas:

 • Trafiken vid vägarbeten, Allmän praxis och säkerhetskrav (på finska)
 • Trafiken vid vägarbeten, Kortvariga och tillståndspliktiga arbeten (på finska)
 • Trafiken vid vägarbeten, Stängnings- och varningsanordningar (på finska)
 • Trafiken vid vägarbeten, Vägbyggen (på finska)

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ett såväl positivt som negativt tillståndsbeslut är avgiftsbelagt. Avgifterna fastställs årligen genom statsrådets förordning.


Tidsfrist

Arbetstillstånd krävs innan arbetet får inledas.

Handläggningstid

Handläggningen av arbetstillstånd vara cirka en till tre veckor.

Giltighetstid

Giltighetstiden är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet. Av motiverad anledning kan giltighetstiden beviljas en avgiftsfri förlängning så länge tillståndet är i kraft. Förlängningens längd beror på det arbete som utförs. Begäran om förlängningen av arbetstiden ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och tillståndet ändras inte på något sätt. Övriga begäran om ändring behandlas som en ny ansökan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.11.2020