suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Arbetskraftsutbildning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Arbetskraftsutbildning är utbildning som arbets- och näringstjänsterna skaffar och planerar och förverkligar tillsammans med utbildarna. Förutom detta kan du söka till Rekryterings-, Precisions och OmställningsUtbildning som förverkligas tillsammans med arbetsgivarna.

Syftet med arbetskraftsutbildning är att erbjuda utbildning som främjar dina yrkesmässiga färdigheter och din sysselsättning. Utbildningen kan vara:

 • grund-, yrkes- eller specialyrkesexameninriktad
 • delar av examen
 • fortbildning
 • utbildning till företagare
 • integrationsutbildning

I specialfall på Te-byråns beslut kan utbildningen vara:

 • grundläggande utbildning för vuxna
 • utbildning som leder till högskoleexamen
 • olika intyg och tillstånd som krävs i arbete (t.ex. hygienpass, arbetssäkerhetskort, hetarbetscertifikat, tillstånd att utöva yrke som taxiförare, kurs i områdeskännedom, utbildningar i yrkeskompetens)

Arbetskraftsutbildningen som TE-byrån erbjuder riktas till branscher där det största behovet för arbetstagare finns. Om du vill skaffa intyg eller tillstånd som förutsätts i arbetet som arbetskraftsutbildning ska du ange en arbetsplats som förutsätter intyget eller tillståndet, eller så ska du på annat sätt framvisa att utbildningen för intyget eller tillståndet väsentligt och omgående förbättrar din sysselsättning.

Arbetskraftsutbildningen är avgiftsfri för dig, så du behöver inte betala deltagar- eller examensavgifter. Dock måste t.ex. ett möjligt körkort avläggas på egen kostnad i transportbranschens utbildningar.

Under arbetskraftsutbildningen får du samma förmåner som när du är arbetslös. Om du avtalat om arbetskraftsutbildningen i din sysselsättningsplan eller en ersättande plan, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, fattar beslut om huruvida en förhöjningsdel ska betalas.

Som ersättning för kostnader som uppstår kan du få kostnadsersättning för de dagar som du deltar. Om den som betalar arbetslöshetsförmånen inte betalar ersättning kan TE-byrån betala behovsprövad kostnadsersättning.

Gör så här

Aktuell arbetskraftsutbildning ser du på TE-tjänsternas webbplats. På samma sida kan du också ta i bruk Studievakt-tjänsten, med den kan du kan prenumerera på information om aktuella arbetskraftsutbildningar per e-post.

Hur söker jag till utbildningen?

Sök till arbetskraftsutbildningen i e-tjänsten. Identifiera dig före du fyller i utbildningsansökan eller besök TE-byrån personligt och framvisa ditt pass eller identitetskort.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du söka till utbildningen också med blanketten Ansökan till arbetskraftsutbildning.

Bekanta dig med inträdeskraven till utbildningar som du är intresserad av innan du lämnar in ansökan.

Om du är arbetslös kan du hos TE-byrån ansöka om ersättning för rese- och logikostnader för resor till:

 • arbetskraftsutbildningens urvalstilfälle eller lämplighetstest
 • läroanstalten före arbetskraftsutbildning börjar, om du har ett handikapp eller sjukdom som kräver att du bekantar dig med läroanstaltens tillgänglighet och lämplighet.

Om du är kund inom kommunförsöket, ger din hemkommun instruktionerna om att ansöka dig till arbetskraftsutbildning. Arbets- och näringsbyrån sköter fortfarande intervjuerna och val av studerande. Kommunen som deltar i kommunforsöket gör beslutet över att ersätta möjliga rese- och logikostnader och om att bevilja kostnadsersättning enligt prövning.

För vem och på vilka villkor

Till utbildningen väljs i första hand arbetslösa eller personer vars anställning håller på att avslutas. Du kan ändå bli vald fastän du skulle vara anställd eller företagare om utbildningen anses främja din sysselsättning i ditt nuvarande arbete eller stöda branschbyte. Eftersom utbildningarna är vuxenutbildning antas sällan under 20 år gamla.

Val av studerande

Studerandena väljs av en urvalsgrupp som består av TE-tjänsternas experter och en representant för utbildningens anordnare. När arbetsgivaren deltar i utbildningens planering och finansiering deltar också arbetsgivarens representant i urvalen. Vid behov kan även andra experter användas.

Valet görs på basis av ansökan, intervjuer och vid behov lämplighetstester. Utbildningen kan också inledas med en kartläggningsperiod, varefter endast en del av studerandena fortsätter med studierna.

Kriterier som beaktas i valet:

 • TE-byrån har konstaterat att sökanden har behov av utbildning.
 • Studieplatser beviljas personer som har förutsättningar för utbildningen och det arbete som den siktar på. Lämpligheten fastställs utifrån branschens eller yrkets krav på kompetens, egenskaper och hälsa.
 • En sökandes intresse och motivation är viktiga med tanke på uppnåendet av målen – därför frågas de i ansökan.
 • Även tidigare utbildning och arbetserfarenhet samt vilken inverkan utbildningen har på sysselsättningen övervägs i valet.
 • Vissa utbildningar riktar sig till begränsade målgrupper såsom långtidsarbetslösa, invandrare eller en särskild åldersgrupp.

Information om valet

Den TE-byrå som ansvarar för antagningen meddelar sökandena per brev i allmänhet cirka en månad efter att ansökningstiden för utbildningen gått ut. Om du identifierat dig kan du följa med läget på webben via tjänsten Mina egna arbetskraftsutbildningsansökningar.

Om du beviljas arbetskraftsutbildning skickar utbildningsanordnaren i allmänhet en separat kallelse till utbildningen. Kallelsen innehåller mer detaljerad information om utbildningens begynnelsetidpunkt och andra arrangemang.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNorra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 6.5.2022