suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ansökan om särskild granskning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

En aktieägare, medlem i ett andelslag eller en bostadsrättsförening kan ansöka om särskild granskning av sammanslutningens förvaltning och bokföring.

En särskild granskning kan gälla en viss förfluten tid inom företagsledningen eller bokföringen, eller vissa åtgärder eller omständigheter. Särskild granskning är inte det främsta medlet för att fullfölja rätten till information för aktieägarna eller sammanslutningens medlemmar.

Regionförvaltningsverket förordnar särskild granskning om det anses finnas vägande skäl för granskningen. Vägande skäl för en särskild granskning är i regel misstanke om missbruk av sammanslutningens medel eller misstankar om ledningens, några aktieägares eller medlemmars ekonomiska fördelar på de övriga aktieägarnas eller medlemmarnas bekostnad. De misstänkta missbruken ska vara sådana att en särskild granskning skulle kunna bidra till ytterligare upplysningar t.ex. så att en skadeståndstalan kan väckas.

Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter.

Gör så här

Skicka in en fritt formulerad skriftlig ansökan till regionförvaltningsverket inom en månad från stämman där ärendet behandlades. Beskriv i ansökan de omständigheter som ligger till grund för att du ansöker om en särskild granskning.

Bifoga följande till ansökan:

 • en kopia av företagets, andelslagets eller bostadsrättsföreningens högst tre månader gamla handels- eller föreningsregistersutdrag
 • en kopia av bolagsordningen eller sammanslutningens stadgar
 • dokumentation som visar att den sökande är aktieägare, medlem i andelslaget eller bostadsrättsföreningen (t.ex. aktiebok eller medlemsförteckning)
 • en kopia av protokollet från stämman där förslaget om särskild granskning behandlades
 • en kopia av kallelsen om förslaget om särskild granskning lagts fram på sammanslutningens extra stämma
 • ett förslag på särskild granskare samt ett undertecknat, skriftligt samtycke från den föreslagna granskaren att åta sig uppdraget (Om en revisionsbyrå föreslås som särskild granskare ska byrån utse en huvudansvarig granskare.)
 • företagets styrelseordförandes namn- och adressuppgifter om de inte framgår i registerutdraget
 • den sökandes kontaktinformation
 • fullmakt för eventuellt ombud.

Lämna in ansökan till registratorskontoret i det regionförvaltningsverk i vars verksamhetsområde sammanslutningens hemort ligger.

För vem och på vilka villkor

Förutsättning för ansökan är att ett förslag om särskild granskning har lagts fram vid ordinarie eller extra stämma och att föreslaget har understötts:

 • i fråga om aktiebolag och bostadsaktiebolag: av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna
 • i fråga om andelslag: av medlemmar med minst en fjärdedel av det totala röstetalet hos medlemmarna eller en tredjedel av de vid stämman företrädda medlemmarnas röstetal
 • i fråga om bostadsrättsföreningar: av minst en tiondel av samtliga medlemmar eller en tredjedel av de närvarande medlemmarna.

Om förslaget framställs vid en extra stämma ska det anges i kallelsen att förslaget om förordnande av särskild granskning ska behandlas på stämman.

Förutsättningen för att ansökan ska godkännas är att det anses finnas vägande skäl för en särskild granskning.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Ansökan ska inledas inom en månad från stämman där ärendet behandlades.

Handläggningstid

Ungefär tre månader .

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020