suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om persontrafiktillstånd och ändringar som gäller tillståndet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Yrkesmässig persontransport på väg med buss i Fastlandsfinland kräver persontrafiktillstånd enligt lagen om transportservice. En buss är ett fordon som är utrustat med sittplatser för minst nio passagerare förutom föraren. Som ny sökande beviljas du gemenskapstillstånd och det antal fordonsspecifika kopior som ansökts. Tillståndet gäller i tio år. Med stöd av ett gemenskapstillstånd som beviljats av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) får man även bedriva internationell busstrafik inom gemenskapsområdet och i Norge.

Som tillståndshavare är du också skyldig att utan dröjsmål meddela Trafi om ändringar som skett i villkoren för beviljandet av tillståndet eller i dina kontaktuppgifter.

Anmälan om bedrivande av taxitrafik

Du får bedriva taxitrafik med stöd av ett persontrafiktillstånd. Som tillståndshavare ska du dock göra en anmälan om bedrivande av taxitrafik till Trafi. Om du redan har ett giltigt persontrafiktillstånd ska du ange tillståndets nummer i anmälan. Anmälan är företagsspecifik. Din rätt att bedriva taxitrafik börjar när din anmälan har inkommit till Trafi. Om du inte ännu har ett giltigt persontrafiktillstånd börjar din rätt att bedriva taxitrafik när du beviljats trafiktillstånd.

Anmälan om bedrivande av godstrafik

Med persontrafiktillstånd får du transportera gods med buss. Om du utför godstransporten med ett annat fordon än en buss och fordonets eller fordonskombinationens totalmassa är över 2 000 kg men högst 3 500 kg ska du som innehavare av persontrafiktillståndet göra en anmälan till Trafi om bedrivande av godstrafik. Anmälan är företagsspecifik. Rätten att bedriva godstrafik börjar när anmälan har inkommit till Trafi.

Använd denna tjänst när

• Du gör en ny ansökan om gemenskapstillstånd

• Du ansöker om extra kopior av ditt gemenskapstillstånd

• Du ansöker om förnyelse av gemenskapstillståndet

• Du gör en namn-/adressändring för tillståndshavaren

• Du gör en ändring beträffande tillståndshavarens företagsform

• Du gör ändringar beträffande personen som ansvarar för trafikeringen

• Du ansöker om ett nytt trafiktillstånd för att ersätta ett tillstånd som tappats bort/förstörts

• Du gör en anmälan om att trafikeringen upphör

• Du gör an anmälan om bedrivande av taxitrafik

• Du gör en anmälan om bedrivande av godstrafik med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2 000 kg men högst 3 500 kg

• Du skriver ut en blankett för att bevisa sökandens ekonomiska resurser för ansökan om persontrafiktillstånd

Gör så här

Det snabbaste sättet att anhängiggöra en ansökan om persontillstånd, en begäran om ändringar beträffande persontillståndet eller en anmälan är att göra den elektroniskt genom tjänsten.

Skicka in den utskrivna blanketten för att intyga sökandens ekonomiska resurser för ansökan om persontrafiktillstånd samt eventuella bilagor till Trafiksäkerhetsverket, Trafiktillstånd, PB 320, 00101 Helsingfors.

För vem och på vilka villkor

Om du ansöker om ett nytt tillstånd, fler tillstånd eller förnyande av tillstånd, ska i regel en utredning över sökandens solvens bifogas. En utredning över sökandens solvens ska även göras i samband med ansökan om ändring av företagsform. Solvensen kan intygas av en CGR-, GR- eller OFGR-revisor genom ett intyg över sökandens ekonomiska resurser och/eller genom en bankgaranti (eller pantsättning av konto). Bankgarantin ska sändas i original till Trafi per post.

En kopia av intyg över sökandens/den trafikansvarigas yrkeskompetens ska i allmänhet endast sändas in om sökanden/den trafikansvariga inte tidigare har ansvar i anslutning till persontrafiktillstånd i egenskap av tillståndshavare eller trafikansvarig och om personens yrkeskompetens har erhållits före 1 januari 2007.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Laki liikenteen palveluista 320/2017

EU:s förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriv

EU:s förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontra

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.9.2020