suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En anläggning som levererar hushållsvatten ska ansöka om godkännande av sin verksamhet hos kommunens hälsoskyddsmyndighet om anläggningen har egen vattenproduktion eller -behandling.

Även ett partivattenverk ska ansöka om godkännande av sin verksamhet hos kommunens hälsoskyddsmyndighet. Ett partivattenverk är en näringsidkare som säljer vatten till anläggningar som levererar hushållsvatten. Partivattenverk har inga slutanvändare av vatten.

En ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag ska göras till miljötjänster. Miljötjänsters livsmedelssäkerhetsenhet svarar med stöd av hälsoskyddslagen för tillsynen av hushållsvatten och förebyggande av spridning av hushållsvattenburna sjukdomar.

Gör så här

Ansök om godkännande hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

För vem och på vilka villkor

En anläggning som levererar hushållsvatten får inte leverera vatten innan verksamheten är godkänd. Partivattenverket får heller inte inleda sin verksamhet innan godkännandet.

Anläggningen ska ansöka om godkännande även om den utvidgar sin vattentäkt eller -behandling i väsentlig grad. Dessutom ska anläggningen ansöka om godkännande om det sker väsentliga ändringar i vattenkvaliteten eller -distributionen.

Anläggningen ska göra ansökan om ändring av verksamheten minst 30 dygn innan ändringen. Anläggningen får inte ändra sin verksamhet förrän ansökan har godkänts.

Om verksamhetsutövaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma godkännanden som för verksamhetsutövare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Godkännande ska sökas 3 månader innan den planerade verksamheten inleds.

Giltighetstid

Godkännandet gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.8.2022