suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om godkännande av administratör för retursystem för dryckesförpack. för producentregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Administratörer för retursystem för dryckesförpackningar kan ansöka hos producentregistret om att få en skatteförmån för sina dryckesförpackningar.

På basis av ansökan fattar NTM-centralen i Birkaland beslut om godkännande av retursystemet för anteckning av retursystemet i producentregistret.

NTM-centralen i Birkaland är den myndighet som övervakar retursystemet i hela landet med undantag av Åland.

Gör så här

Fyll i de efterfråga uppgifterna på ansökningsblanketten och skicka den med bilagor till NTM-centralens registratorskontor per post (NTM-centralen i Birkaland, registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Mer information finns på webbplatsen för producentansvar www.ymparisto.fi/tuotantovastuu/hakemukset.

För vem och på vilka villkor

Ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar kan upprättas av en producent av dryckesförpackningar som är administratör för ett retursystem för dryckesförpackningar (48 § 1 mom. i avfallslagen) eller av en skattskyldig enligt lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, ensam eller tillsammans med andra producenter av dryckesförpackningar eller skattskyldiga.

I ansökan ska sökanden specificeras och dennes verksamhet beskrivas. Ansökan ska innehålla de uppgifter om mottagande av kasserade produkter och informerandet om mottagandet, återanvändning, återvinning och övrig avfallshantering som behövs för att behandla ansökan och bedöma verksamhetens ändamålsenlighet. Administratören för retursystemet för dryckesförpackningar ska i ansökan lämna behövliga uppgifter om avtal, regler och andra handlingar för att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som föreskrivs i avfallslagen och som givits med stöd av den.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Den avgift som tas ut för behandlingen av ansökan bestäms enligt den förordning om NTM-centralernas avgiftsbelagda prestationer som gäller när ansökan anhängiggörs. Avgiftens belopp fastställs varje år. För ett positivt och negativt beslut uppbärs en lika stor avgift.


Giltighetstid

Beslut om godkännande av administratören för retursystemet för dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret ska enligt ärendets natur gälla tills vidare eller för viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Birkaland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2021