suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ansökan om forskningstillstånd till regionförvaltningsverket

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket kan i enskilda fall ge tillstånd att få uppgifter ur en sekretessbelagd handling för vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndigheternas planerings- eller utredningsarbete. Bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd finns i 28 § i offentlighetslagen.

Gör så här

I din ansökan om forskningstillstånd och/eller i dess bilagor ska åtminstone följande uppgifter ingå:

1) Undersökningens namn

2) Organisation/forskare/forskargrupp som ansvarar för utarbetandet av undersökningen

3) Vem som genomför undersökningen (forskare/forskargrupp)

4) Platsen där undersökningen utförs samt platsens adress

5) Det material som ska användas vid undersökningen (definition av det begärda materialet)

6) Var man ämnar undersöka det begärda materialet (i regionförvaltningsverkets lokaler eller någon annanstans)

7) Ändamålet med de begärda uppgifterna och undersökningens längd

8) På vilket sätt materialet skyddas mot olovlig hantering

9) På vilket sätt materialet förstörs eller arkiveras

10) Forskningsplan

11) Sekretessförbindelser undertecknade av forskaren eller forskarna

12) Eventuella andra tillstånd som beviljats för undersökningen

13) Kontaktperson

Du kan använda denna elektroniska blankett för ansökan om forskningstillstånd eller skicka en fritt formulerad begäran per e-post till registratorskontoret.

För vem och på vilka villkor

När tillståndet prövas ska man se till att den vetenskapliga forskningens frihet tryggas.

Om tillstånd till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter söks för handlingar som innehas av flera myndigheter som lyder under samma ministerium, till exempel handlingar från flera regionförvaltningsverk, fattas beslutet om tillståndet av det ministerium vars underordnade myndigheters handlingar det är fråga om. Innan beslutet fattas ska ministeriet vid behov höra de behöriga myndigheterna.


Handläggningstid

Ca 1–4 veckor. Behandlingstiden för enskilda ansökningar kan påverkas av t.ex. behovet av en närmare definition av föremålet för undersökningen och av undersökningsmaterialet, eller något annat utredningsbehov i anslutning till ansökan om forskningstillstånd.

Giltighetstid

Tillstånd kan beviljas för viss tid och till tillståndet ska fogas de bestämmelser som behövs för att skydda allmänna och enskilda intressen. Tillståndet kan återkallas när skäl därtill prövas föreligga.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 19.10.2021