suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Anpassningsträningstjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med anpassningsträning avses rådgivning, handledning och aktivering samt stöd för klienten och hens närstående då klientens sjukdom eller handikapp påverkar vardagen. Anpassningsträningen omfattar grupp- och kursverksamhet.

I rehabiliteringshandledningen samarbetar man för att hitta de tjänster som motsvarar klientens behov och passar in i hens livssituation. En rehabiliteringshandledare informerar, med utgångspunkt i klientens individuella rehabiliteringsbehov, om tjänster och stödåtgärder som står till buds och som stöder rehabilitering, funktionsförmåga och delaktighet samt fungerar som klientens stöd i rehabilitering och vid planering och koordinering av rehabilitering.

Gruppverksamhet är målinriktad verksamhet som siktar på verkningsfullhet och som förutsätter att klienten förbinder sig till övningarna som görs i gruppen. Klienterna har delats in i grupper på basis av funktionsförmåga och diagnos. För varje medlem i gruppen görs en inledande kartläggning och en kartläggning i slutet av verksamheten, och beroende på gruppens karaktär görs det upp ett individuellt övningsprogram i enlighet med det egna målet. Grupperna samlas 1-2 gånger per vecka.

Handledning i grupp, föreläsningar av sakkunniga samt diskussioner kan förbättra rehabiliteringsklientens och familjens beredskap att hantera och klara av den nya situationen som sjukdomen förorsakar. På kursen har man möjlighet att identifiera de egna resurserna, få stöd av likställda som befinner sig i en likadan livssituation samt hitta lösningar till utmaningar som sjukdomen medför i vardagen. Rehabiliteringshandledarna ordnar i samarbete med specialiteterna informationsdagar och korta kurser om de vanligaste kroniska sjukdomarna och handikappen för personer, både barn och vuxna, i det skede klienten insjuknat och i anpassningsskedet.

Gör så här

Rehabiliteringsklienter kan komma till handledning i samband med vård eller uppföljning, med eller utan remiss, utifrån motiveringar av hälsovårdspersonal eller annan yrkesutbildad personal eller efter att klienten själv eller klientens närstående tagit kontakt.

Man kan komma med i en grupp på basis av vård- och rehabiliteringsplanen, ett besök hos en läkare eller en annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök. Man söker sig till informationsdagar och kurser planenligt enligt anvisningar som skickats hem eller utifrån ansökning som skickats hem.

För vem och på vilka villkor

Rehabiliteringshandledning är avgiftsfri för klienten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person med funktionsnedsättning eller en allvarligt sjuk person och personens närstående har rätt till anpassningsträning. Målet med anpassningsträningen är att hjälpa den handikappade eller sjuka och hans eller hennes närstående att acceptera de vardagliga problemen som situationen medför. Samtidigt får de stöd i att hitta lösningar som gör det möjligt att leva ett fullvärdigt liv.

Anpassningsträningen kan vara individuell eller gruppinriktad, kortvarig eller återkommande. Träningen kan ordnas som en kurs eller till exempel ges vid hembesök. För genomförandet av anpassningsträningen upprättas en individuell plan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 1.3.2022