suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Anordnande av arbetsprövning på en arbetsplats

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Som arbetsgivare kan du erbjuda en person som funderar på yrkes- och karriäralternativ en möjlighet att pröva på att arbeta i en äkta arbetsmiljö.

Arbetsprövning är en sysselsättningsfrämjande tjänst under vilken en person som funderar på sina yrkes- och karriäralternativ kan skaffa information som stöd för sina karriärval. Under arbetsprövningen arbetar personen i en äkta arbetsmiljö.

Arbetsprö ...

Gör så här

Meddela arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om dina möjligheter att ordna arbetsprövning i Mina e-tjänster.

Beskriv uppgiften som prövas. Berätta tydligt och detaljerat hurdana arbetsuppgifter en person som är intresserad av branschen och yrket, eller en person som planerar att återvända till arbetslivet kan bekanta sig med och hurdan arbetsmiljö du erbjuder. Berätta också om trafikförbindelserna till arbetsprövningsplatsen och inom ramen för hurdana arbetstider arbetsprövningen utförs.

Eftersom personen som deltar i arbetsprövningen inte står i ett anställningsförhållande och målet med prövningen inte är att få arbetserfarenhet, kan du inte ställa krav på personens kompetens.

Ange i din beskrivning att ett straffregister ska visas upp om arbetsprövningen omfattar arbete med barn eller unga.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket granskar din anmälan innan den publiceras, ber dig vid behov komplettera den eller meddelar dig ifall möjligheten att anordna arbetsprövning avslås.

Om inget avtal om arbetsprövning har ingåtts inom tre månader och du eller arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket inte har raderat anmälan, skickas ett automatiskt e-postmeddelande till de personer som utsetts till ansvarspersoner för möjligheten till arbetsprövning. I meddelandet ber vi er meddela om möjligheten att ordna arbetsprövning fortfarande är aktuell och om de tidigare anmälda uppgifterna har ändrats. Om du inte skickar uppgifterna inom 14 dygn försvinner meddelandet om möjligheten till arbetsprövning automatiskt.

När en person vill komma till din organisation för arbetsprövning ingår du ett tidsbundet skriftligt avtal med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket med den som deltar i arbetsprövningen. Av avtalet ska framgå

 • arbetsprövningens mål,
 • tid och plats för arbetsprövningen,
 • arbetsprövningens längd per dag och vecka samt total längd
 • uppgifter som den som deltar i arbetsprövningen utför under arbetsprövningen,
 • den person som ansvarar för handledning och övervakning av den som deltar i arbetsprövningen samt
 • utbetalare av utkomstskydd för arbetslösa, till vilken du ska anmäla eventuell frånvaro.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket utreder namnteckningsrätten för en person som representerar den som ordnar arbetsprövningen utifrån uppgifterna i handels-, stiftelse- eller föreningsregistret. Du ska meddela förtroendemannen om avtalet.

För vem och på vilka villkor

Du kan ordna arbetsprövning på din arbetsplats om den organisation du representerar är

 • ett företag,
 • en kommun,
 • en förening,
 • en stiftelse eller ett statligt ämbetsverk eller
 • en verkstad.

Du kan också ordna arbetsprövning om du är en enskild näringsidkare.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket styr och övervakar försöket och om din organisation är ett företag bedömer den om arbetsprövningen kan medföra fördelar för ditt företag som snedvrider konkurrensen mellan företag och privata näringsidkare. Snedvridning av konkurrensen förhindrar ordnande av arbetsprövningen.

Om du som arbetsgivare förhandlar med dina arbetstagare om permitteringar eller uppsägningar, ordnas ingen arbetsprövning förrän det framgår om förhandlingarna leder till uppsägningar, permitteringar eller överföringar av anställningsförhållanden till deltid och hur omfattande och hur länge eventuella permitteringar är. Du kan ordna arbetsprövning om du innan avtalet om arbetsprövning ingicks har erbjudit arbete åt dina uppsagda, permitterade eller deltidsanställda arbetstagare.

Kommunen är skyldig att erbjuda arbete. Arbetsprövning kan dock ordnas i kommunens eller samkommunens arbetsverkstad eller i en motsvarande träningsenhet, om personen som deltar i arbetsprövningen prövar sådana uppgifter som kommunen inte utför med hjälp av sina egna anställda och som arbetsgivaren i enlighet med arbetsavtalslagen inte är skyldig att erbjuda arbete inom. Samma principer tillämpas på arbetsverkstäder eller motsvarande träningsenheter som upprätthålls av stiftelser eller föreningar.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 29.8.2022