suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Anordnande av arbetsprövning på en arbetsplats

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Arbetsprövning är en tjänst som främjar sysselsättning, och under prövningstiden klarar personen som funderar på sina yrkesmässiga alternativ upp sina karriärval genom att arbeta på en arbetsplats. Arbetsprövning är inte ett anställningsförhållande och ingen lön betalas för arbetsprövningstiden. Inte heller semesterdagar eller pension tjänas in. I de flesta fall betalas det ut arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning till den som deltar i arbetsprövning.

Arbetsprövningens längd varierar, eftersom personernas situationer och prövningens mål är mycket olika. Genom arbetsprövning söker man svar på bland annat följande frågor:

 • Personen saknar yrkesutbildning eller planerar att byta bransch eller yrke. Är personen intresserad av branschen eller yrket, eller är en viss bransch eller ett visst yrke ens en möjlighet?
 • Personen har kompetens och intresse för att driva företag. Vad innebär företagande i praktiken och har jag de egenskaper som krävs för det?
 • Personen har varit borta från arbetsmarknaden på grund av till exempel arbetslöshet eller familjeledighet. Är kompetensen aktuell?
 • Personen har tidigare arbetat någon annanstans än i Finland. Hurdana förutsättningar har personen för att hitta sysselsättning och hurdana tjänster behövs för det?

Arbetsprövningen kan pågå högst 12 månader – dock högst sex månader hos samma arbetsgivare. Hos en kommun kan arbetsprövning ordnas i 12 månader, men arbetsprövningen i en och samma arbetsuppgift får dock pågå i högst sex månader.

Även arbetstiden per dag och vecka kan variera beroende på personens situation. Oftast är ett avtal på 1–3 månader tillräckligt. Arbetsprövning kan ordnas högst fem dagar i veckan och 4–8 timmar om dagen. Om arbetsuppgifterna som prövas normalt görs som skiftes- eller helgarbete kan arbetstiden även ske under dessa tider.

Anordnaren av arbetsprövning kan vara

 • ett företag
 • en privat näringsidkare
 • ett samfund (t.ex. en kommun eller en förening)
 • en stiftelse eller en inrättning vid ett statligt verk
 • en arbetsverkstad

Gör så här

Meddela TE-byrån om möjligheten att anordna arbetsprövning antingen via e-tjänsten eller genom att ringa eller skicka e-post till TE-byrån.

Beskriv uppgiften som prövas. Berätta tydligt och detaljerat hurdana arbetsuppgifter en person som är intresserad av branschen och yrket, eller en person som planerar att återvända till arbetslivet kan bekanta sig med och hurdan arbetsmiljö du erbjuder. Berätta också om trafikförbindelserna till arbetsprövningsplatsen och inom ramen för hurdana arbetstider arbetsprövningen utförs.

Eftersom personen som deltar i arbetsprövningen inte står i ett anställningsförhållande och målet med prövningen inte är att få arbetserfarenhet, kan du inte ställa krav på personens kompetens.

Om arbetsprövningen innehåller arbete med barn och unga, nämn i din beskrivning att ett brottsregisterutdrag ska presenteras (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 2002/504).

TE-byrån granskar anmälan som du skickat in innan den publiceras, ber dig vid behov att komplettera den, eller meddelar om möjligheten att anordna arbetsprövning förkastas.

Om det inte gjorts något avtal om arbetsprövning inom tre månader för den arbetsprövning som meddelats och varken anordnaren eller TE-byrån har avlägsnat annonsen skickas ett automatiskt e-postmeddelande till den person som i arbetsgivarens uppgifter har angetts som ansvarsperson för möjligheten till arbetsprövning. I meddelandet ombes man meddela om möjligheten att anordna arbetsprövning fortfarande är aktuell och om de uppgifter som tidigare getts fortfarande gäller. Om den som erbjuder möjligheten till arbetsprövning inte skickar in uppgifterna inom 14 dygn avlägsnas annonsen om arbetsprövningsmöjligheten automatiskt.

Innan arbetsprövningen inleds ska den som deltar i arbetsprövningen, TE-byrån och den som anordnar arbetsprövningen tillsammans uppgöra ett skriftligt avtal. I avtalet nedtecknas arbetsprövningens mål och uppgifter, totala längd samt längd per dag och vecka, samt namnet på den person som ansvarar för övervakningen av arbetsprövningen på arbetsplatsen. TE-byrån utreder firmateckningsrätten för den person som representerar anordnaren av arbetsprövningen genom handels-, stiftelse- eller föreningsregisteruppgifterna. Arbetsgivaren underrättar arbetsplatsens förtroendeman om avtalet.

För vem och på vilka villkor

TE-byrån handleder och övervakar prövningen och bedömer även om arbetsprövningen kan medföra sådan nytta för arbetsgivaren som snedvrider konkurrensen mellan företag och privata näringsidkare. Snedvridningen av konkurrensen förhindrar ordnande av arbetsprövningen.

Arbetsprövningen kan ordnas om du som anordnare redan innan ingående av arbetsprövningsavtalet har erbjudit arbete åt uppsagda, permitterade eller deltidsanställda på det sätt som förutsätts i arbetsavtalslagen.

Om du som arbetsgivare förhandlar med dina arbetstagare om permitteringar eller uppsägningar eller om du har gett dina arbetstagare sådan förhandsinformation eller motsvarande utredning som avses i arbetsavtalslagen, anordnas inte arbetsprövning förrän det framkommer om förhandlingarna leder till uppsägningar, permitteringar eller arbetsförhållanden som blir till deltidsanställningar, och vad de eventuella permitteringarnas omfattning och längd blir.

Skyldigheten att erbjuda arbete gäller också då det är kommunen som anordnar arbetsprövning. Arbetsprövning kan dock ordnas i kommunens eller samkommunens arbetsverkstad eller i en motsvarande träningsenhet, om personen som deltar i arbetsprövningen prövar sådana uppgifter som kommunen inte utför med hjälp av sina egna anställda och som arbetsgivaren i enlighet med arbetsavtalslagen inte är skyldig att erbjuda arbete inom. Samma principer tillämpas på arbetsverkstäder eller motsvarande träningsenheter som upprätthålls av stiftelser eller föreningar.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerBirkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 6.5.2020