suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om yrkesmässig djurhållning samt farmuppfödning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Vid yrkesmässig eller omfattande djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur görs en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket. Yrkesmässig eller i övrigt omfattande djurhållning är

 • regelbundet saluhållande eller regelbunden förmedling av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur (t.ex. djurbutiker, övrig regelbunden försäljning av djur, djurimportörer)
 • uppfödning av hundar och katter när ägaren eller innehavaren föder upp minst sex avelstikar eller avelshonor som har fått valpar eller ungar åtminstone en gång (t.ex. kennlar)
 • tagande av hundar eller katter för vård, förvaring eller dressyr, om minst sex hundar eller katter som är äldre än fem månader tas samtidigt och regelbundet för vård, förvaring eller dressyr (t.ex. hund- och kattpensionat)
 • uppfödning, uthyrning eller tagande för förvaring, vård, träning eller dressyr av trav- eller ridhästar samt undervisning i användningen och hanteringen av dessa djur, om det sammanlagda antalet fullvuxna djur är minst sex (t.ex. travstall, travtränare, ridskolor och yrkesmässiga uppfödare)
 • annat motsvarande yrkesmässigt eller storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur (t.ex. uppfödning av kaniner, gnagare eller reptiler).

Uppfödning av vilda däggdjur eller fåglar eller deras avkomma födda i fångenskap för att producera kött, ägg eller avelsdjur ska skriftligen anmälas till regionförvaltningsverket. Av de däggdjurs- och fågelarter som påträffas i naturen får djur som tillhör följande arter födas upp:

 • vitsvanshjort, dovhjort, skogsvildren, rådjur, skogshare, fälthare, mufflon och vildsvin
 • fasan, gräsand, rapphöna, tjäder, orre, ripa, säd- och grågås samt kanadagås.
 • sikahjort, kronhjort, vattenbuffel (Bubalus bubalus), amerikansk bison (Bison bison) struts, emu, vanlig nandu (Rhea Americana) och sumpbäver.

Också de farmer där vilda däggdjur eller fåglar eller deras avkomma har fötts upp i fångenskap och som hör till en art vilken lever i naturtillstånd föds upp i viltvårdssyfte för senare utsättning i naturen ska göra en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket.

Gör så här

Om du ämnar inleda yrkesmässig eller i övrigt omfattande hållning av sällskaps- eller hobbydjur, en farm för att producera kött, ägg eller avelsdjur eller viltvårdsfarmning ska du göra följande:

 1. Ta reda på vilka krav djurskyddslagstiftningen ställer på djurhållningen av olika arter. Kontakta kommunveterinären i ditt område om det behövs.
 2. Fyll i blanketten "Anmälan om djurhållning eller djurförmedling".
 3. Skicka in tillståndsansökan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten utövas.
 4. Var beredd på att den lokala djurskyddsmyndigheten kommer och granskar verksamheten.
 5. För en uppdaterad företeckning över de djur som är föremål för verksamheten.

För vem och på vilka villkor

Vid djurhållningen ska kraven i djurskyddslagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den efterföljas. En uppdaterad förteckning ska föras över de djurarter och djur verksamheten gäller.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020