suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om utstationering av arbetstagare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med utstationerad arbetstagare avses en person som vanligen arbetar i en annan stat än Finland och som en arbetsgivare som är etablerad i en annan stat och bedriver betydande verksamhet i staten i fråga under den tid anställningsförhållandet varar sänder till Finland för ett tillfälligt arbete. Företaget bakom utstationeringen ska göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om utstationeringen a ...

Gör så här

Gör anmälan med webblanketten Anmälan om utstationering av arbetstagare. Du får ett bekräftelsemeddelande omedelbart efter att du gjort anmälan till den e-postadress du uppgett. Mer information om anmälan finns i ifyllnadsanvisningarna.

Gör omedelbart en kompletteringsanmälan på samma blankett, om uppgifterna ändras väsentligt. Anmälan om komplettering är en förutsättning för att arbetet ska fortsätta. Ändringen är väsentlig till exempel när representanten, arbetsplatsen, avtalsparten eller antalet arbetstagare ändras.

I byggbranschen ska förhandsanmälan och kompletteringsanmälan också lämnas till byggherren och huvudentreprenören.

Om man av grundad anledning vill förlänga utstationeringen till högst 18 månader ska man göra en ny anmälan innan den utstationerade arbetstagarens arbetstid på 12 månader går ut. Använd då webbformuläret Anmälan om förlängning av tiden för utstationering av arbetstagare.

För vem och på vilka villkor

Anmälan kan ges genast när avtalet om utstationering av arbetstagare har ingåtts, men senast innan arbetet enligt avtalet inleds.

Anmälan behöver inte göras när arbetstagare sänds till annat arbete än arbete inom byggbranschen genom förflyttning inom företaget för högst fem dagar. Om det är fråga om arbete inom byggbranschen görs anmälan alltid.

På motiverad begäran av företaget bakom utstationeringen kan tidsgränsen för 12 månaders arbete förlängas till högst 18 månader. En separat anmälan ska göras om förlängning av utstationeringen.


Tidsfrist

Företaget bakom utstationeringen ska göra anmälan innan arbetet inleds senast samma dag som det avtalsenliga arbetet inleds. Anmälan behöver inte göras om arbetstagare sänds till annat arbete än arbete inom byggbranschen genom förflyttning inom företaget för högst fem dagar.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 1.4.2022