suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om underskridning av vattendrag

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Anmäl om en vatten-, avlopps- eller kraftledning, datakommunikationskabel eller annan ledning med motsvarande verkan som ska placeras under kungsådror (bl.a. åar, älvar, sund) och bäckar. Den projektansvarige har med stöd av vattenlagen rättighet att placera en ovannämnd ledning även på annans vattenområde om placeringen inte förutsätter tillstånd med stöd av 3 kapitlet 2 §, det inte föreskrivs om ledningens placering i miljöskyddslagen eller ledningens placering inte medför annan än ringa olägenhet för områdets ägare. När anmälan mottagits visar NTM-centralen antingen anmälaren att ansöka om ett vattenlagsenligt tillstånd på basis av möjliga negativa konsekvenser eller ger randvillkor för att genomföra projektet. Med ansökningsförfarande säkerställs att anmälaren får den information som behövs om tillståndsplikten för underskridning och handledning för att utföra åtgärderna så oskadligt som möjligt.

En ledning som placeras i vattendraget i värmeuppsamlingssyfte anses inte vara en till effekterna jämförbar ledning. Borrning av jordvärmebrunn eller anläggande av rör för jordvärmeanordningar fordrar åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och byggförordningen. En strandägare som drar rör i ett vattendrag ska begära samtycke till placeringen av konstruktionen av ägaren till vattenområdet.

Underskridningar av allmänna farleder kvarstår på listan över tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt. Även anläggande av rör och ledningar i allmänna far- eller flottningsleder fordrar ansökan om tillstånd.

Gör så här

Planera och genomför åtgärderna så att möjliga skador för miljön och områdets markägare undviks. Anmälaren ansvarar själv för att uppgifterna som anmäls till myndigheten är korrekta. Diskutera och kom överens om projektet med områdets markägare och kontakta vid behov kundservice för miljöfrågor för att undvika problem.

På miljöförvaltningens webbplats finns närmare information om olika faktorer som ska beaktas samt hur man gör anmälan.

För vem och på vilka villkor

Utarbeta en tvärsnittsritning på punkten där ledningen/kabeln går under vattendraget eller utred vattendjupet på placeringsplatsen samt ledningens installeringsdjup för bottnens del innan du fyller i anmälningsblanketten. Utred dessutom fastighetsbeteckningarna för underskridningens landföringsställen och vattenområden samt utförandesättet (t.ex. riktad borrning eller grävning) och tidtabellen för verkställandet. Bifoga också en planeringskarta på området.

Beroende på ledningen/kabeln som installeras och utförandesättet ska det utredas i tillräcklig omfattning uppgifter om fortplantningsområden för fiskar, bottnens kvalitet, grundvattenförhållanden, naturskyddsområden och skyddade objekt. Om underskridningen sker i ett Natura 2000-område ska anmälaren avgöra på basis av sin egen sakkunnighet hur underskridningen påverkar Naturaområdets naturvärden. När en ledning läggs ner i en bäck ges en uppskattning om bäckens naturtillstånd i projektområdet. Källor för att söka information finns på anmälningsblanketten.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

En anmälan ska göras till den regionala NTM-centralen och vattenområdets ägare 60 dygn innan åtgärden inleds.

Handläggningstid

Anmälan behandlas inom 60 dygn från att anmälan gjorts.

Giltighetstid

Myndigheten ger utförliga anvisningar om arbete som kräver en ansökan och om ansökans giltighet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Satakunta
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.2.2022