suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om placering av reklam invid vägar

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Reklam invid vägar är reklamaffischer eller annonser som placeras invid vägar för vägtrafikanter. Om reklam av bestående karaktär ska göras en anmälan till Birkalands NTM-central.

Enligt 52 § i landsvägslagen ska reklamer avsedda för vägtrafikanter utformas och placeras så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen. Landsvägslagen tillämpas på sådan reklam invid landsvägar som sätts upp utanför detaljplaneområden och i områden som i detaljplanen anvisas som trafikområden.

Anmälningsskyldigheten gäller inte tillfälliga annonser eller reklam om verksamhet som utövas i en byggnad eller i närheten av den eller produkter som säljs där. Med tillfällig reklam avses affischer om en kortvarig händelse.

Gör så här

Lämna en anmälan om reklam invid vägar på den elektroniska anmälningsblanketten eller genom att sända motsvarande uppgifter till Birkalands NTM-central (PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi). Man ska göra en separat anmälan för varje reklam.

Till en anmälan om placering av reklam ska följande bifogas

 • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen,
 • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning),
 • en utredning över markägarens eller -innehavarens samtycke till placering av reklam på hans eller hennes mark och
 • en utredning över rutten för att underhålla reklamen (på riks-, stam- och regionvägar är det förbjudet att underhålla reklam från vägen i fråga).

För reklam invid väg utanför ett område med landsvägstrafik på ett område med detaljplan ska begäras ett utlåtande från Birkalands NTM-central. NTM-centralen bedömer platsen där reklamaffischens ska placeras och reklamaffischens utseende ur trafiksäkerhetsperspektiv och ger utlåtande i ärendet som granne i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Bifoga till begäran om utlåtande

 • ett utdrag ur detaljplan,
 • en karta, där det planerade stället för reklamen framgår samt placering och riktning i förhållande till landsvägen samt
 • en bild eller beskrivning av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning).

För vem och på vilka villkor

Reklam invid vägar får inte sättas upp innan ett jakande beslut.

Enligt 52 § i landsvägslagen ska reklamer avsedda för vägtrafikanter utformas och placeras så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen och så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen. Landsvägslagen tillämpas på sådan reklam invid landsvägar som sätts upp utanför detaljplaneområden och inom områden som i detaljplanen anvisas som trafikområden.

I Trafikverkets förordning preciseras lagen vad gäller placering och konstruktion av reklam invid vägar. Redan då reklamaffischerna planeras bör man bekanta sig med förordningen, där fastställs bland annat

 • platser där det är förbjudet att sätta upp reklam
 • minsta avstånden till anslutningar och trafikdirigeringsanordningar eller annan reklam vid landsvägar i olika klasser
 • reklamens utseende och storlek

Reklam får inte placeras på landsvägens vägområde eller på landsvägens trafikområde när det gäller detaljplanområde.

Om en reklam ska sättas upp på ett skydds- och frisiktsområde krävs det för reklamer som omfattas av anmälningsplikten också ett tillstånd enligt 47 § i landsvägslagen. Det ovannämnda tillståndet ska sökas innan en anmälan görs.


Giltighetstid

Tillståndet gäller i 10 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 12.5.2020