suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om olagligt eller mot god indrivningssed uträttad indrivningsverksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar riksomfattande koncessioner för indrivningsverksamhet och övervakar att de som beviljats koncession för indrivningsverksamhet följer lagen och god indrivningssed.

Du kan anmäla hos regionförvaltningsverket (RFV) om du upptäcker ett missförhållande i indrivningsverksamhet. RFV kan ge anvisningar i ärendet och vid behov ta upp det till behandling. Anmälan leder inte nödvändigtvis till åtgärder eftersom RFV strävar efter att i första hand utreda fall där det finns allvarliga misstankar om olaglig eller mot god indrivningssed genomförd indrivning. Regionförvaltningsverket har inte behörighet att ta ställning till uppdragsgivarens (borgenären) indrivningsförfarande.

Om det finns orsak att misstänka den som genomför indrivningen för olagligt förfarande hör RFV verksamhetsutövaren och utfärdar ett skriftligt beslut. RFV kan ge inkassobyrån en varning för felaktigt förfarande eller i allvarliga fall återkalla koncessionen. RFV har inte behörighet att avgöra eventuella privaträttsliga krav.

RFV:s tillsynsbehörighet omfattar endast åtgärder vars syfte är att få gäldenären att frivilligt betala skulden som förfallit (frivillig indrivning). RFV kan därmed inte pröva anmälningar som rör juridisk indrivning eller indrivning via utmätning.

Ytterligare information om indrivningsverksamhetens övervakning finns på regionförvaltningsverkens webbplats. På webbplatsen finns också samlat sammandrag av tillsynsbeslut som regionförvaltningsverket utfärdat gällande indrivningsverksamhet. Sammandragen har utarbetats utgående från väsentliga frågor och linjedragningar som uppkommit ur övervakningsprinciperna, och det lönar sig att bekanta sig med webbplatsens anvisningar före man gör anmälan.

Gör så här

Du kan göra anmälan elektroniskt eller skriftligt antingen fritt formulerat eller med hjälp av en färdig blankett. Skicka in ansökan med bilagor till registratorskontoret hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Bifoga indrivningsbreven som den som bedriver indrivningen skickat, eventuell e-postkorrespondens och dokumenten som anmälaren överlåtit till den som bedrivit indrivningen.

Det finns ingen tidsfrist för anmälan men gör anmälan så snart som möjligt efter att missförhållandet upptäckts.

Ärenden som inte kräver mer omfattande utredning strävar man efter att handlägga inom några dagar. För tillsynsärenden som leder till skriftligt beslut är den eftersträvade handläggningstiden 9 månader Handläggningstiden är för närvarande ca 6 månader

För vem och på vilka villkor

Har varit kund eller fått fullmakt av en kund för en som bedriver indrivning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020