suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om nödarbete

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det är möjligt att låta utföra nödarbete endast under sådana exceptionella omständigheter som det föreskrivs om i arbetstidslagen. Arbetsgivaren kan beordra en arbetstagare till nödarbete utan samtycke från arbetstagaren.

Nödarbete får aldrig beordras längre än behovet finns. Vid nödarbete får arbetsgivaren förlänga den normala arbetstiden endast i den utsträckning som behövs för att avvärja ett ...

Gör så här

Gör en skriftlig anmälan om orsaken till nödarbetet, dess omfattning och sannolika varaktighet så snart som möjligt efter att nödarbetet inleds. Bifoga också ett utlåtande från förtroendemannen eller förtroendeombudet till anmälan eller, om någon sådan inte finns vald för arbetsplatsen, från arbetarskyddsfullmäktige. Om det inte finns någon arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen, ge separat tillfälle att bli hörd för varje arbetstagare som berörs av anmälan.

Du kan använda Blankett för anmälan om nödarbete för att göra anmälan. Skicka anmälan om nödarbete till Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Nödarbete kan beordras när en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala verksamheten, eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott, eller för att liv, hälsa eller egendom äventyras och det inte är möjligt att skjuta upp arbetet till en senare tidpunkt.

Kännetecknen för nödarbete, det vill säga en oförutsedd händelse och till följd av denna ett avbrott i den normala verksamheten, eller överhängande fara för avbrott eller för att liv, hälsa eller egendom äventyras måste förekomma samtidigt. I sådana fall får föreskrivna eller avtalade normala arbetstider förlängas i den mån de nämnda orsakerna kräver, dock högst i två veckor.

Det behövs inte samtycke från arbetstagaren för att beordra nödarbete. En under 15 år gammal person får inte utföra nödarbete. Den som fyllt femton får bara utföra nödarbete om det inte finns någon tillgänglig som har fyllt 18 år, som kan utföra nödarbetet.

Om arbete som uppfyller förutsättningarna för nödarbete utförs under ordinarie arbetstid, är det inte fråga om nödarbete. Det blir nödarbete först efter den normala arbetstiden.


Tidsfrist

Gör anmälan om nödarbete utan dröjsmål.

Handläggningstid

Efter att ha mottagit anmälan bedömer Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland om den föranleder åtgärder.

Giltighetstid

Gör en separat anmälan om nödarbete för varje nödarbetsfall.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 1.4.2022