suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Anmälan om livsmedelslokal

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

En anmälan om livsmedelslokal ska lämnas in till livsmedelstillsynsmyndigheten i lokaliseringskommunen.

En livsmedelslokal är vilken byggnad eller lägenhet som helst eller en del av en sådan eller något annat utrymme inomhus eller utomhus där man förvarar, transporterar, säljer, serverar eller behandlar livsmedel avsedda för försäljning eller överlåtelse. Livsmedelslokaler är till exempel restauranger, butiker, kiosker och bagerier.

Anmälan om livsmedelslokal ska göras för professionell verksamhet inom livsmedelsbranschen som inte är primärproduktion och eller som inte kräver att livsmedelslokalen godkänns som anläggning.

I Vasa inlämnas anmälan till stadens miljöavdelning.

Gör så här

Gör en skriftlig anmälan om livsmedelslokalen till livsmedelstillsynsmyndigheten i lokaliseringskommunen.

I anmälan anger du

  • företagets namn, hemkommun och kontaktinformation
  • företagets FO-nummer, eller din personbeteckning om FO-nummer saknas
  • livsmedelslokalens namn och besöksadress
  • den verksamhet som utövas i livsmedelslokalen och dess uppskattade omfattning
  • verksamhetens uppskattade inledningstidpunkt
  • uppgifter om den obligatoriska planen för egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten ger dig ett intyg över att din livsmedelslokal omfattas av den planenliga livsmedelstillsynen. Tillsynsmyndigheten granskar i samband med övervakningen den plan för egenkontroll som du gjort och att planen är fungerande.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning för att inleda verksamheten är att livsmedelslokalen uppfyller kraven i livsmedelslagen. En livsmedelslokal får exempelvis inte orsaka fara för hälsan. Kraven gäller livsmedelslokal som utrymme. Kraven gäller inte verksamhetsutövaren.

Om verksamhetsutövaren ändras eller verksamheten ändras, avbryts eller avslutas ska verksamhetsutövaren meddela detta omedelbart till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

Om verksamhetsutövaren har etablerat sig i något annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt erbjuder sina tjänster i Finland behöver verksamhetsutövaren registreras i Finland endast om han eller hon inte redan är registrerad i sitt hemland. Med tillfällig verksamhet avses verksamhet kortare än ett halvt år per år.

Om väsentliga förändringar i verksamhet, avbrott och avslutande ska anmälan göras.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Se miljö- och hälsoskyddets avgifter.


Tidsfrist

Anmälan ska göras senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller innan väsentliga förändringar.

Handläggningstid

Kommunens tillsynsmyndighet ger ett intyg på mottagande av anmälan och gör den första granskningen inom 1–6 månader från att verksamheten inletts. Verksamheten kan inledas även om handläggningen inte är klar.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Gäller till dess verksamheten avslutas. Om ändringar och avslutande av verksamhet ska anmälan göras.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Laihela, Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 9.7.2020