suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om djurtäthet för broilrar

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Om broilrar föds upp så att djurtätheten överstiger 33 kg/m2 ska verksamheten anmälas hos regionförvaltningsverket.

Om det sker ändringar i djurtätheten eller produktionssystemen i broileruppfödningsstallet som kan påverka broilrarnas välfärd ska dessa anmälas hos regionförvaltningsverket Anmälan ska göras om t.ex. djurtätheten höjs så att den överstiger 39 kg/m2.

Gör så här

Gör såhär om du planerar att höja djurtätheten så att den överstiger 33 kg/m2:

 1. Utarbeta eller låt utarbeta ett pass på uppfödningsstallets anläggningar som innehåller de väsentligaste uppgifterna om produktionssystemen för respektive uppfödningsavdelning.
 2. Skaffa en tillräcklig utbildning för hållning av broilrar (behörigheten krävs alltid om antalet broilrar överstiger 500).
 3. Fyll i punkterna 1, 2a och 4 i anmälningsblanketten. Anmälan ska innehålla uppgifter om djurtätheten och de väsentliga produktionssystemen i uppfödningsstallet.

Uppgifter om produktionssystemen är:

 • en planritning över stallet
 • uppgift om den tillgängliga arean för broilrarna
 • uppgifter om ventilations- och värmesystem och tekniska inspektioner av dem
 • uppgifter om utfodrings- och drickanordningar och deras placering
 • larmsystem och reservsystem för dem för det fall att någon automatiserad eller mekanisk utrustning som är nödvändig för broilrarnas välbefinnande upphör att fungera
 • dokumentation om tekniska inspektioner av larmsystemen
 • typ av golv
 • vilket strö som normalt används.
 1. Skicka in blanketten och passet på anläggningarna till registratorskontoret hos det regionförvaltningsverk inom vars område ditt uppfödningsstall finns senast 15 dagar före den första flocken sätts in i uppfödningsstallet.

Gör såhär om du planerar att höja djurtätheten så att den överstiger 39 kg/m2:

 1. Kontrollera att passet på anläggningarna är i kraft.
 2. Fyll i punkterna 1, 2b och 3 (vid behov punkt 4) i anmälningsblanketten.
 3. Lämna in blanketten och passet på anläggningarna till registratorskontoret hos det regionförvaltningsverk i vars område ditt uppfödningsstall finns senast 15 dagar före att den första flocken sätts in i uppfödningsstallet.
 4. Om en djurskyddsinspektion inte har utförts på två år i uppfödningsstallet, kan du förbereda dig för att inspektionen kommer att utföras.

Förändringar i produktionssystemen i uppfödningsstallet som kan påverka broilrarnas välbefinnande ska utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket. Anmälan kan göras med anmälningsblanketten. Om du använder anmälningsblanketten fyll åtminstone i punkt 1 och 4.

För vem och på vilka villkor

Om djurtätheten för broilrar överstiger 33 kg/m2 ska uppfödningsstallet vara försett med ventilationssystem som används på ett sådant sätt att:

 1. ammoniakhalten (NH3) inte överstiger 20 ppm och att koldioxidhalten (CO2) inte överstiger 3000 ppm uppmätt i höjd med broilrarnas huvud

2 inomhustemperaturen inte överstiger utomhustemperaturen med mer än 3°C när utomhustemperaturen är högre än 30°C i skuggan

 1. den genomsnittliga relativa fuktigheten uppmätt i uppfödningsavdelningen under 48 timmar inte överstiger 70 procent när utomhustemperaturen är lägre än 10°C.

I broileruppfödningsstallet ska det dessutom finnas ett reservsystem för alstring av elektricitet med vars hjälp den mekaniska ventilationen tryggas i händelse av elavbrott.

Förutsättning för att djurtätheten kan höjas så att den överstiger 39 kg/m2 (högst 42 kg/m2) är att

 1. det vid djurskyddsinspektionerna i broileruppfödningsstallet under de senaste två åren inte har uppdagats någon sådan verksamhet som strider mot bestämmelserna om djurskydd Om det inte utförts en inspektion i broileruppfödningsstallet under de två senaste åren måste åtminstone en inspektion utföras före man kan höja djurtätheten.
 2. den kumulativa dagliga dödligheten inom sju på varandra följande flockar inom uppfödningsavdelningen i genomsnitt är lägre än det procenttal som fås genom formeln 1+0,06×t (t är antalet dagar då broilrar i den berörda flocken funnits i uppfödningsavdelningen).
 3. på gården ska tillämpas riktlinjer för god praxis som innehåller åtminstone följande uppgifter om broilrarna:
 • lagstiftningen om välbefinnande
 • fysiologi och beteende
 • skötsel
 • hantering och infångning
 • lastning och transport
 • avlivning
 • förebyggande skyddsåtgärder mot sjukdom.

Tidsfrist

Anmäl djurtätheten eller ändringar i tätheten hos regionförvaltningsverket senast 15 dagar före den första flocken sätts in i uppfödningsstallet. Anmäl omedelbart om väsentliga ändringar i produktionssystemen.

Handläggningstid

Anmälan arkiveras på regionförvaltningsverket och regionförvaltningsverket informerar inte om handläggningen av den. Om djurtätheten höjs så att den överstiger 39 kg/m2, handläggs anmälan inom två veckor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020