suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan och tillstånd i samband med marktäkt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Ansök om marktäktstillstånd skriftligt hos Karleby stads miljövårdsmyndighet. Gör ansökan i två exemplar. Till ansökningen fogas marktäktsplan i fyra exemplar samt plan för hantering av utvinningsavfall. När planen utarbetas ska de rådande naturförhållandena, mängden och arten av materialet samt projektets konsekvenser för miljön och naturförhållandena utredas. Tillståndets innehavare ska årligen göra en anmälan om tagningens kvalitet och mängd. Närmare anvisningar om hur man gör ansökan finns på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tillstånd behövs inte om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen ska hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser och om den ska göras en anmälan till stadens miljövårdsmyndighet.

Gör så här

Du kan ladda ner och skriva ut ansökningsplanketterna och närmare anvisningar från miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst på adressen www.ymparisto.fi.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggande av marktäktstillstånd uppbärs en avgift enligt Karleby stads miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För marktäkt, dvs. att ta och föra bort sten, grus, sand, lera och mull behövs tillstånd från kommunen. Kommunen styr och övervakar marktäkten på sitt område. Tagaren ska säkerställa att marktäkten inte fördärvar landskapet eller medför orimlig skada för miljön. Tillståndsinnehavaren ska årligen meddela mängden och arten av substans som tagits.

Om kommunen inte beviljar tillstånd för marktäkt och markägaren inte kan använda sitt område för jord- och skogsbruk, byggverksamhet eller motsvarande, är kommunen eller staten skyldig att lösa in området.

Om täkten sänker värdet på en nära belägen fastighet eller försvårar användningen av den har fastighetens ägare eller innehavare rätt till ersättning av täktverksamhetsutövaren för den skada som orsakats.

Om sökandens projekt utöver behovet av marktäktstillstånd även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan sökanden be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Tillstånd behövs inte, om marksubstanser tas för eget hushållsbehov eller för jord- och skogsbruk. Även i sådana fall ska marktäkten hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Om marktäkten är omfattande ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten.

Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020