suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Ändringsarbete i bostad

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med ändringsarbete i bostad är att göra vardagen lättare för äldre, sjuka och handikappade och stödja rörelseförmågan och möjligheterna att klara sig självständigt i sin stadigvarande bostad. och apparater som ersätts med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp är till exempel lyftanordningar, trapphiss, trygghetslarmsystem och elektriska dörröppningssystem. I huvudsak gäller ändringsarbete för seniorer handtag, olika skyddsräcken och installation av halkskydd.

Gör så här

För ändringsarbete i bostad krävs alltid klientens ansökan och dessutom ett läkarintyg. En socialarbetare gör (efter att ha fått ansökan och läkarintyg) ett avgiftsfritt hembesök hos klienten. Vid behov är också en servicehandledare med på besöket. En klient eller hens närstående kontaktar alltid i första hand en socialarbetare som koordinerar ändringsarbetet i sin helhet. En arbetsorder om att arbete ska utföras utfärdas inte förrän kriterierna uppfylls.

Om du själv låtit göra ändringsarbete i bostad, kan du ansöka om ersättning för kostnaderna också i efterhand upp till sex (6) månader från att kostnaderna uppkommit. Till ansökningen ska bifogas kvitton på kostnaderna för ändringsarbetet. I beslutet gällande ersättning av kostnader iakttas ovannämnda kriterier.

För vem och på vilka villkor

För en gravt handikappad person ersätts skäliga kostnader för ändringsarbete i bostad om den handikappade personen på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar av funktioner som hör till vanlig livsföring i sin bostad eller i dess omedelbara närhet utan ändringsarbete. Ändringsarbetets nödvändighet bedöms utifrån den gravt handikappade personens behov. Nödvändiga ändringsarbeten är avgiftsfria för klienten. Ersättning ges för kostnader som är nödvändiga, faktiska och skäliga.

Kriterierna som ska uppfyllas för att ändringsarbete i bostad ska beviljas:

- det är fråga om en äldre person som bor hemma

- det är fråga om en person som omfattas av stöd för närståendevård

- inkomstrelaterat bidrag

- genom ändringsarbete i bostad kan man stödja och förlänga det trygga boendet hemma.

När utförande av ändringsarbete bedöms beaktas personens inkomster och övriga förmögenhet.

Inkomstgränser för eventuellt beviljande av ändringsarbete i bostad:

- bruttoinkomsterna i ett hushåll med en person, högst 1 500 euro/månad

- bruttoinkomsterna i ett hushåll med två personer, högst 2 500 euro/månad

- bruttoinkomsterna i ett hushåll med tre personer, högst 3 500 euro/månad.

Som inkomster räknas inte bostadsbidrag eller ett vårdarvode som baserar sig på ett avtal gällande närståendevård. En ensamboende person kan ha besparingar upp till 5 000 euro, ett hushåll med två personer högst 10 000 euro och ett hushåll med tre personer högst 13 000 euro. Dessa belopp beaktas inte vid prövning av förmögenhet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravt handikappade personer ersätts för nödvändiga ändringsarbeten i dennes bostad. Även rimliga kostnader för utrustning och anordningar som personen behöver i sin bostad ersätts.

Ersättningsbara ändringsarbeten i bostad är bland annat vidgning av dörrar, byggande av ramper, ändringarbeten av badrum, toaletter och vattenledningar, byte av fasta möbler samt bygg- och inredningsmaterial och planering av ändringarna. Ersättningsbar utrustning är till exempel lyft- och larmanordningar. Därtill kan utrustning och anordningar för långvarigt bruk gratis lånas ut .

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022