suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Alternativa former av småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Barn i ett daghem

Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem.Ansökan till kommunala daghem görs skriftligt fyra månader innan vårdsbehovet är aktuellt.

Ansökan till privata daghem görs genom att kontakta det privata daghemmet direkt.

Information om avgifterna för småbarnspedagogik

Familjedagvård

Familjedagvård kan vara

- gruppfamiljedagvård i lokaler som upprätthålls av kommunen eller en privat aktör

- trefamiljedagvård hemma hos familjerna

- familjedagvård hemma hos en barnskötare.

Ansökan till den kommunala familjedagvården görs skriftligt fyra månader innan dagvårdsbehovet är aktuellt. Information om privata familjedagvårdare i det egna området fås av familjedagvårdsledaren i område.

Klubbverksamhet

Klubbar finns vid kommunala daghem och i lekparker (enbart på finska). Klubbarna är avgiftsfria. Klubbarna är avsedda för barn mellan två och fem år.

I klubbarna ordnas verksamhet 1–4 gånger i veckan, ungefär tre timmar åt gången.

Utöver de kommunala klubbarna finns privata klubbar för vilka man kan hämta en servicesedel.

Vård av barn i hemmet

För vård av barn i hemmet kan man få hemvårdsstöd och Helsingforstillägget. Hemvårdsstöd kan fås för barn under tre år som inte går i kommunal dagvård. En av föräldrarna eller någon annan skötare, till exempel en släkting, kan ta hand om barnet. Man ansöker om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget vid FPA.

Anställa en barnskötare i sitt hem

Med hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem. Familjen letar själv och väljer ut en barnskötare. Innan arbetet börjar ska barnskötaren som familjen har valt eller familjen boka en tid för intervju hos familjedagvårdsledaren.

Flera familjer kan också anställa en barnskötare tillsammans och bilda en så kallad dagvårdscirkel och ansöka om hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för att anställa barnskötaren.

Tillfällig dagvård

Barnet kan få en tillfällig vårdplats för ett kortvarigt behov, i mån av vårdplatsens resurser. Du kan kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdens ledare för att höra dig för om tillfällig dagvård.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Barnets vårdnadshavare ingår avtal om småbarnspedagogik med en privat serviceproducent. Du kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för småbarnspedagogikavgifter för ditt barn. Stödet omfattar vårdpenning, vårdtillägg enligt familjens inkomster samt eventuellt kommuntillägg. Kommunen betalar kommuntillägget. Om din kommun använder servicesedlar kan du ansöka dessa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 13.1.2021