suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Äldres närståendevård, över 65 år

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Stöd för närstående vård är lagstadgad socialservice ( Lag om stöd för närståendevård 937/2005, Finlex). Närståendevård innebär att en anhörig eller en annan närstående person vårdar en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet. Stödet för närståendevård riktar sig till dig som dagligen har behov av vård och omsorg i dina personliga funktioner eller att du merparten av dygnet har ett omfattande vård- och omsorgsbehov.

Vårdaren har inte subjektiv rätt till stödet, det är kommunen som beslutar om stödets nivå och kriterier samt avgör om vårdaren har rätt till närstående vård.

Närstående vårdens stödtjänster ordnas både som kommunal verksamhet och med stöd av servicesedlar.

I vård- och serviceplanen framgår det vård- och servicebehov, som vårdtagaren har samt det stöd som kan erbjudas vårdtagaren och vårdgivaren.

Social- och hälsovårdsverkets kommunala närstående vård

Vid närstående vård som kommunal verksamhet erbjuds vårdaren den lagstadgade ledigheten genom att vårdtagaren erbjuds intervall vid någon av social- och hälsovårdsverkets intervallenheter.

Inom social- och hälsovårdsverket erbjuds närståendevårdarna en hälsoundersökning, utbildning och handledning.

Gör så här

Kontakta servicehandledningen.

Ansök stöd för närståendevård med blanketten ansökan om stöd för närståendevård inom äldreomsorg. Bifoga läkarintyg eller motsvarande intyg. Vid behandlingen av ansökan gör vi ett hembesök hos vårdtagaren.

För vem och på vilka villkor

Stöd för närståendevård beviljas inte om behovet av hjälp främst är kopplat till behov av hjälp i ärenden utanför hemmet och hemvårdssysslor.

Vid bedömningen av behov av närstående vård beaktas funktionsförmåga, hjälpbehov, regelbundenhet i vården, hemmiljö och vårdgivarens resurser.

Tjänsten är avgiftsfri.

Kartläggningen är avgiftsfri. Med kunden uppgörs ett serviceavtal i vilket framkommer vårdgivarens månatliga arvode.

Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pensionsskydd.

Enligt lagen om klientavgifter inom social-och hälsovård 734/1993 12§ skall den som väljer servicesedel betala samma avgifter som när motsvarande service ordnas av kommunen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 18.11.2020