suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

ADR-utbildning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Internationella transporter av farligt gods på väg regleras genom ADR-avtalet (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) och nationell lagstiftning. Bestämmelserna om transport av farliga ämnen på väg kallas i Finland även TFÄ-bestämmelserna.

Av bilförare krävs körtillstånd om de transporterar farliga ämnen utöver de tillåtna minimimängderna. Körtillstån ...

Gör så här

 1. Kontrollera att kriterierna för beviljande av ADR-utbildningstillstånd uppfylls.
 2. Skriv ut blanketten för skriftlig ansökan.
 3. Fyll i kontaktinformationen för den sökande och föreståndaren som svarar för utbildningen samt kryssa för de kursformer för vilka tillstånd ansöks.

Bifoga till ansökan:

 • utredning över företagsformen
 • utredning över undervisningspersonalens kompetens
 • detaljerad timplan
 • noggrant definierad utbildningsplan som beskriver bl.a. material, metoder och verktyg för varseblivning som används i undervisningen
 • kopia av den ansvariga föreståndarens ADR-körtillstånd och intyg över avlagd examen för säkerhetsrådgivare
 • utredning över praktiska övningar
 • undervisningsmaterial som används och intyg över rättigheterna till dess användning.

4. Skicka ansökan och bilagorna till registratorskontoret på Trafi.

Ytterligare information lämnar Traficom, enheten för certifikat och behörigheter.

För vem och på vilka villkor

ADR-utbildning kan ges av en sammanslutning som har

 • en föreståndare för utbildningen
 • ett noggrant utarbetat utbildningsprogram
 • undervisningspersonal som till antal och kompetens är anpassad till verksamhetens omfattning
 • ändamålsenliga lokaler
 • adekvat material och utrustning.

Utöver det som räknas upp ovan ska den ansvariga föreståndaren ha ett giltigt ADR-körtillstånd som motsvarar minst den utbildning som ges och behörighet för säkerhetsrådgivare för vägtransporter.

Tillfälligt tillhandahållande av tjänster

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.


Tidsfrist

Tillstånd att anordna utbildning ska sökas innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Cirka 1 månad.

Giltighetstid

Utbildningstillstånd beviljas för fem år i taget. Tillståndet gäller inom hela landet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (finlex.fi)

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021