suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Adoptionsrådgivning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Adoptionsrådgivning ges såväl till förälder som vill adoptera bort sitt minderåriga barn som till en person som tänker adoptera ett barn. Syftet med adoptionsrådgivning är att bevaka barnets bästa samt hjälpa barnet, barnets biologiska föräldrar och adoptivföräldrar innan domstol fastställer adoptionen samt vid behov även därefter.

Adoption av ett barn förutsätter alltid adoptionsrådgivning. Syftet med adoptionsrådgivning är att bevaka barnets intressen. Adoption är en rättslig åtgärd som innebär att en förälders rättigheter och skyldigheter överförs till adoptivföräldrarna. I sin adoptivfamilj får barnet samma juridiska ställning som ett biologiskt barn.

Ett adoptionsförhållande kan inte hävas.

• adoptioner inom familjen

• internationella adoptioner

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer som önskar adoptera ska söka sig till adoptionsrådgivningen. Rådgivning kan tillhandahållas av kommuner och organisationer som beviljats tillstånd. Syftet med adoption är att främja barnets intresse.

Adoptionsrådgivningstjänsterna hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption och för att barnet och dennes tidigare föräldrar kan vara i kontakt.

Vid adoptionsrådgivning hänvisas de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst. Till rådgivningarnas uppgift hör också att ombesörja placeringen av barn i adoptivfamiljen. Barnets anpassning till den nya familjen stöds och följs upp.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 27.7.2021