suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Adoptionsrådgivning

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Adoption är en rättslig åtgärd som innebär att barnet i sin adoptivfamilj får samma juridiska ställning som ett biologiskt barn. Samtidigt bryts barnets juridiska förhållande till sina tidigare föräldrar och släktingar.

En adoption kan inte upphävas. Över 25 år fyllda äkta makar eller ensamstående kan få adoptera.

Personer som fyllt 18 år har rätt till intern adoption inom familjen. Det är fråga ...

Gör så här

Hur adopterar man i hemlandet eller utomlands?

Innan adoptionsförhållandet fastställs är adoptionsrådgivning nödvändig både för föräldrar som funderar på att överlämna sitt barn och för personer som önskar få adoptera. Även i fråga om intern adoption är det nödvändigt med adoptionsrådgivning.

Barnets egna föräldrar har rätt att fatta beslut om att adoptera bort sitt barn. Efter förlossningen har barnets biologiska mor en betänketid på åtta veckor innan hon kan ge sitt samtycke till adoption. Om barnet fötts i ett äktenskap eller barnets faderskap fastställts, behövs dessutom faderns samtycke till adoption.

För vem och på vilka villkor

I enlighet med adoptionslagen bör adoptivsökanden vara 25 år fyllda. Om den som adopteras är minderårig, får sökanden inte vara äldre än 50 år. Endast i särskilda undantagsfall kan man avvika från denna bestämmelse.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du ensam eller tillsammans med din make önskar ett adoptivbarn ska du eller ni ansöka om adoptionsrådgivning. Du ska också söka dig till adoptionsrådgivningen om du överväger att ge ditt barn för adoption. Syftet med adoption är att främja barnets intresse.

Adoptionsrådgivningstjänsterna ger råd och hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption och för att barnet och dennes tidigare föräldrar kan vara i kontakt. Vid adoptionsrådgivning hänvisas de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst. De som överväger att ge sitt barn för adoption får stöd med att fundera på adoptionen och information om olika alternativ.

Till rådgivningarnas uppgift hör också att ombesörja placeringen av barn i adoptivfamiljen. Barnets anpassning till den nya familjen stöds och följs upp. Adoptionsrådgivning kan ges av välfärdsområdena, Helsingfors stad och organisationer som beviljats tillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 19.10.2022