suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ympäristölle. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Hanketyypit, joilta vaaditaan aina YVA, on lueteltu valtioneuvoston antamassa asetuksessa. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaatopaikkoja tai voimalaitoksia.

Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Tapauskohtaisesti arvioitavien hankkeiden kohdalla myös viranomainen, yksittäinen kansalainen tai kansalaisjärjestö voi tehdä perustellun esityksen.

Aloitteen tekee hankkeesta vastaava eli toiminnanharjoittaja yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. Menettelyssä on seuraavia vaiheita:

 • Aloitusneuvottelu (valinnainen)
 • Neuvonta ja ohjaus (koko prosessin ajan)
 • Asiantuntijaneuvonta ohjausryhmän/seurantaryhmän kokouksissa (valinnainen)
 • Kuuluttaminen arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta
 • Lausuntopyynnöt arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta
 • Yleisötilaisuus (ohjelma ja selostus)
 • Espoon sopimuksen mukainen menettely (hankkeissa joissa rajat ylittäviä vaikutuksia, ympäristöministeriöllä menettelyssä päärooli)
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
 • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
 • Perustellun päätelmän tiedoksianto ja tiedottaminen
 • Ohjelmalausuntoa perusteltua päätelmää avaavat tapaamiset (hankkeesta vastaavan ja viranomaisen kanssa) (valinnainen)

Menettely alkaa virallisesti siitä, kun arviointiohjelma on toimitettu viranomaiselle ja se on kirjattu saapuneeksi. Aloitusneuvottelut yms. ovat tavanomaisia, mutta eivät pakollisia esivaiheita. Menettely loppuu siihen, että yhteysviranomainen antaa arviointiselostusta ja sen riittävyyttä koskevan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Lausunto lähetään tiedoksi hanketta myöhemmin käsitteleville viranomaisille. Menettelyyn kuuluu vielä mahdolliset lausuntoa avaavat tapaamiset ja hanketietojen päivittäminen verkkosivuille.

Toimi näin

Hankkeesta vastaavalle:

Toimita ensin arviointiohjelma ELY-keskukselle (yhteysviranomainen). Kuvaa arviointiohjelmassa, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään sekä miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kokoa tieto sekä ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot sekä ELY-keskuksen lausunto arviointiselostukseen. Toimita arviointiselostus ELY-keskukselle.

Niille, jotka haluavat osallistua YVA-menettelyyn:

ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta (YVA-kuulutukset). Kuulutuksissa kerrotaan, missä edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä. Tutustu niihin ja osallistu ELY-keskuksen järjestämiin yleisötilaisuuksiin, jossa hankkeita esitellään. Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta voit esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. Ne toimitetaan sähköisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse. ELY-keskusten yhteystiedot löydät Palvelupaikat -kohdasta. Vireillä olevista ja päättyneistä YVA-hankkeista löydät tietoa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta YVA-hankkeet -sivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hankkeesta vastaavalla tulee olla riittävän tarkka suunnitelma hankkeesta, jotta sen vaikutuksia voidaan arvioida sekä riittävät valmiudet toteuttaa vaikutusten arviointi.

Palvelu on maksullinen.

Hankkeesta vastaava maksaa ELY-keskukselle arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta annetusta lausunnosta säädetyn maksun. Maksu perustuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Maksun määrä vahvistetaan vuosittain.


Määräaika

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat.

Käsittelyaika

ELY-keskus antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on annettava hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Voimassaoloaika

ELY-keskus ottaa kantaa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta tarvittaessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.3.2021