suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tulee hakea ympäristölupa − toiminnasta ja sen laajuudesta riippuen − joko aluehallintovirastolta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Toimivallan jaottelu on määritelty ympäristönsuojelulain 34 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvussa.

Ympäristölupahakemuksia käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa. Etelä-Suomen AVI hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ja Pohjois-Suomen AVI Lapin alueen ympäristölupa-asiat. Aluehallintovirastot sekä ELY-keskukset neuvovat tarvittaessa, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Ympäristöluvan vaativat toiminnat on määritelty ympäristönsuojelulain 4 luvussa.

Toimintaa tai sen muutosta ei saa aloittaa ennen myönteistä, lainvoimaista ympäristölupapäätöstä.

Ympäristölupahakemuksen sisältövaatimuksista on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa. Tarkempia ohjeita hakemusten laatimiseen löytyy ymparisto.fi -sivustolta sekä sähköisen hakemuksen laatimisesta avi.fi -sivustolta. Hakemus saattaa vaatia liitteekseen erilaisia selvityksiä, kuten Natura-arvioinnin, ympäristövaikutusten arvioinnin tai luontoselvityksen.

Lupaviranomainen kuuluttaa hakemuksen, tiedottaa siitä vaikutusalueen asianosaisille ja pyytää lausunnot ympäristönsuojelulain 42 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen 12 §:ssä määritellyiltä viranomaisilta ja muilta tahoilta.

Luvan hakijalla on mahdollisuus antaa vastine lausuntoihin ja muistutuksiin viranomaisen vastinepyynnössä esittämässä määräajassa.

Lupaviranomainen tutkii luvan myöntämisen edellytykset ja antaa asiasta joko myöntävän tai hylkäävän päätöksen. Ympäristölupa myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevana tai erityisistä syistä määräaikaisena.

Lupaviranomainen toimittaa päätöksen luvan hakijalle, lausuntopyynnön saaneille viranomaisille ja päätöstä erikseen pyytäneille. Asianosaiset saavat kirjeitse päätöskuulutuksen.

Ympäristölupapäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Ohjeet valituksen tekemiseen ja rajattu valitusaika ilmenevät lupapäätöksen valitusosoitusliitteeltä.

Toimi näin

1. Varmista tai selvitä, vaatiiko suunnittelemasi toiminta ympäristöluvan ja onko aluehallintovirasto lupahakemuksen käsittelevä toimivaltainen viranomainen. Selvitä Natura-arvioinnin, ympäristövaikutusten arvioinnin ja luontoselvitysten tarve ajoissa.

2. Laadi ympäristönsuojeluasetuksen sisältövaatimukset täyttävä ja viranomaisen ohjeiden mukainen lupahakemus ja toimita se hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa aluehallintovirastolle. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn voivat pidentää hakemuksen käsittelyaikaa jopa useita kuukausia. Tarkempia ohjeita hakemuksen laatimiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta, jossa hakemus voidaan myös laatia sekä lähettää käsittelyyn sähköisesti. Asiointipalvelussa voi myös seurata hakemuksen käsittelyketjua. Mikäli asiointi asiointipalvelussa ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa käsiteltäväksi myös sähköpostitse. Luonnollinen henkilö voi jättää hakemuksen ja sen liitteet myös paperisina. Hakemus toimitetaan siihen aluehallintovirastoon, jonka alueelle toiminta sijoittuu.

3. Mikäli lupaviranomainen pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset viranomaisen asettamaan määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

4. Kun lupaviranomainen on saanut toiminnasta ja sen vaikutuksista riittävät tiedot, viranomainen antaa hakemuksen tiedoksi julkaisemalla kuulutuksen ja kuulutettavat asiakirjat lupatietopalvelussa vähintään 30 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Toiminnan vaikutusalueen asianosaiset saavat kuulutuskirjeen. Merkittävistä hakemuksista ilmoitetaan myös toiminnan vaikutusalueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutusaikana viranomainen pyytää hakemusasiasta lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja muilta tahoilta.

5. Kuulutusajan päätyttyä hakija saa lupaviranomaiselta lausunnot ja muistutukset, joihin hakijalla on mahdollisuus antaa vastineensa vastinepyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä.

6. Viranomainen toimittaa ympäristölupapäätöksen luvan hakijalle, lausuntopyynnön saaneille viranomaisille ja päätöstä erikseen pyytäneille. Asianosaiset saavat päätöskuulutuksen tiedoksi kirjeitse. Jos päätöksessä on myönnetty toiminnalle lupa, luvanhaltijan tulee noudattaa päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.

7. Lupaviranomaisen antama päätös on lainvoimainen vasta valitusajan päätyttyä, ellei päätöksestä ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupahakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja tarvittaessa hakijan on käytettävä hakemuksen laatimiseen konsulttia.

Jos lupaviranomaiselle toimitettu hakemus on asian ratkaisemisen kannalta puutteellinen, luvan hakijan tulee viranomaisen pyynnöstä täydentää hakemusta täydennyspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä. Hakemus, jota ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää tutkimatta.

Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset on lueteltu ympäristönsuojelulain 49−50 §:ssä.

Palvelu on maksullinen.

Lupaviranomainen perii luvan hakijalta hakemuksen käsittelystä maksun. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä perittävä maksu on saman suuruinen.


Käsittelyaika

Uutta toimintaa tai toiminnan muutosta koskevien ympäristölupahakemusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika aluehallintovirastossa on 10 kuukautta. Toimintaa tai sen muutosta ei saa aloittaa ennen myönteistä, lainvoimaista ympäristölupapäätöstä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 24.4.2020