suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ympäristölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tulee hakea ympäristölupa − toiminnasta ja sen laajuudesta riippuen − joko aluehallintovirastolta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristöluvan vaativat toiminnat on määritelty ympäristönsuojelulain 4 luvussa ja viranomaisten toimivallan jaottelu ympäristönsuojelulain 34 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvussa.

Ympäristölupahakemuksia käsitellään Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa. Etelä-Suomen avi hoitaa myös Lounais-Suomen alueen ja Pohjois-Suomen avi Lapin alueen ympäristölupa-asiat. Aluehallintovirastot sekä ELY-keskukset neuvovat tarvittaessa, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Ympäristölupahakemuksen sisältövaatimuksista on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa. Sähköinen ympäristölupahakemus auttaa sinua tunnistamaan toimintasi lupakäsittelyssä tarpeelliset tiedot. Lisäohjeita hakemusten laatimiseen löytyy avi.fi ja ymparisto.fi -sivustoilta.

Ympäristölupahakemuksen tultua vireille tutustuu aluehallintovirasto hakemuksen sisältöön. Tarvittaessa hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Kun riittävät tiedot toiminnasta ja sen vaikutuksista on koossa, antaa aluehallintovirasto hakemuksen tiedoksi yleisölle kuuluttamalla sekä pyytää siitä lausuntoja tarvittavilta viranomaisilta. Toiminnan vaikutusalueen asianosaisia aluehallintovirasto tiedottaa vireillä olevasta asiasta kirjeitse.

Kuulemisaikana saadut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet annetaan tiedoksi hakijalle ja luvan hakijalla on mahdollisuus antaa niistä vastine aluehallintoviraston esittämään määräaikaan mennessä.

Tämän jälkeen aluehallintovirasto tutkii luvan myöntämisen edellytykset ja antaa asiasta joko myöntävän tai hylkäävän päätöksen. Ympäristölupa myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevana tai erityisistä syistä määräaikaisena.

Tehdystä päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla ja päätös toimitetaan hakijalle, lausuntopyynnön saaneille viranomaisille ja päätöstä erikseen pyytäneille. Toiminnan vaikutusalueen asianosaiset saavat päätöskuulutuksen tiedoksi kirjeitse.

Ympäristölupapäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Ohjeet valituksen tekemiseen ja rajattu valitusaika ilmenevät lupapäätöksen valitusosoitusliitteeltä.

Toimintaa tai sen muutosta ei saa aloittaa ennen myönteistä, lainvoimaista ympäristölupapäätöstä.

Toimi näin

Selvitä ennen hakemuksen tekemistä seuraavat asiat:

• Vaatiiko suunnittelemasi toiminta ympäristöluvan?

• Käsitteleekö hakemuksesi avi vai kuuluuko se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle?

• Onko toiminnallasi sellaisia seurauksia, että tarvitset Natura-arvioinnin?

• Onko toimintasi sellaista, että siitä olisi tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA)?

• Tarvitseeko sinun liittää hakemukseesi erillisiä luontoselvityksiä, joiden toteuttaminen täytyy tehdä tiettynä aikana vuodesta?

Toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta sekä muiden lupien tarvetta voit arvioida Luvat ja valvonta -palvelun palvelutarveanalysaattorin avulla. Aloita asiointisi Luvat ja valvonta -palvelussa, jolloin voit täyttää useille lupahakemuksille yhteiset tiedot kerralla kaikkiin toimintaasi koskeviin hakemuksiin sekä seurata hakemuksesi käsittelyä.

Lähetä hakemus aviin hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa.

Hakemuksen sisältövaatimukset on esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa. Tarkemmin sisältövaatimuksia on avattu sähköisellä ympäristölupahakemuksella.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit lähettää hakemuksesi sähköpostilla.

Lain mukaan ympäristölupahakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Käytä hakemuksesi laatimisessa tarvittaessa apuna konsulttia.

Kenelle ja millä ehdoin

Lain mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimukset. Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan myös luonnonsuojelulain vaatimukset.

Ympäristölupahakemuksen käsittelyssä arvioidaan toiminnan vaikutuksia, jolloin otetaan huomioon toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristön herkkyys. Ympäristölupaan voidaan myös kirjata määräyksiä, joiden avulla toiminnan vaikutuksia rajoitetaan. Toiminnasta ei saa luvassa asetetut rajoitukset huomioon ottaen aiheutua toiminnan vaikutusalueella yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

• terveyshaittaa

• naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta haittaa naapureille

• ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa

• maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista

• erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista

• vedenhankinnan tai muun tärkeän yleisen käyttömahdollisuuden vaarantumista.

Puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle lupa myönnetään hieman eri perusteilla. Toiminta ei silloinkaan saa pilata ympäristöä merkittävästi. Lisäksi lupamääräyksillä varmistetaan, että esimerkiksi toiminnasta aiheutuva melu on rajoitettu välttämättömään.

Palvelu on maksullinen.

Avi perii luvan hakijalta maksun hakemuksen käsittelystä. Maksun suuruus määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Asian käsittelystä perittävään maksuun ei vaikuta se, onko avin tekemä päätös myönteinen vai kielteinen.


Käsittelyaika

Uutta toimintaa tai toiminnan muutosta koskevan ympäristölupahakemuksen tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on avissa 10 kuukautta. Ota huomioon, että käsittelyaika voi pidentyä jopa monella kuukaudella, jos • hakemuksesi on puutteellinen • muutat hakemustasi, kun sitä käsitellään • avin täytyy tehdä lisäselvityksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 12.12.2020