suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Yksityisten ei-ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamisen hyväksyminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Ei-ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja saa tuottaa, kun palvelutoiminta täyttää sille asetetut toimintaedellytykset. Ilmoitus tehdään siihen kuntaan, jossa palveluja annetaan ja tämän jälkeen aluehallintovirasto tekee palvelun hyväksymisestä rekisteröintipäätöksen.

Tarjottavat sosiaalipalvelut tukevat palveluja tarvitsevan henkilön toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Palvelujen tarve perustuu muuhun kuin ympärivuorokautiseen hoivaan ja huolenpitoon.

Ei-ympärivuorokautisina palveluina voidaan antaa sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotipalvelun tukipalveluja, asumispalveluja, liikkumista tukevia palveluja, mielenterveystyötä, päihdetyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, perheasiain sovittelupalvelua, lapsen ja vanhemman tapaamisen valvontaa, ottolapsineuvontaa, lasten ja nuorten huollon palveluja, vammaispalveluja, opiskelijahuollon palveluja ja muita asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömiä sosiaalipalveluja.

Toimi näin

Ennen toiminnan aloittamista tee ilmoitus sen kunnan sosiaaliviranomaiselle, jossa palveluja annetaan. Jos palveluja annetaan useamman kunnan alueella, tee ilmoitus erikseen jokaiseen kuntaan. Tee ilmoitus erillisellä lomakkeella ja liitä siihen tarvittavat liitteet.

Jos palvelujen tuottaminen tapahtuu erillisissä toimitiloissa, pyydä paloviranomaisen lausunto lomakkeen liitteeksi. Tarvitset myös ympäristöterveydenhuollon viranomaisen lausunnon, jos tiloissa tarjoillaan ruokaa.

Kunnan sosiaaliviranomainen tarkistaa saamansa lomakkeen, tekee käynnin mahdollisiin toimitiloihin ja lähettää lomakkeen omalla lausunnollaan täydennettynä aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten. Kunta antaa saapumistodistuksen, kun ilmoituslomakkeessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Saapumistodistuksessa kerrotaan ilmoituksen rekisteröinnin käsittelyaika.

Aluehallintovirasto tarkistaa ilmoituslomakkeen, tekee rekisteröintipäätöksen, lähettää päätöksen palvelujen tuottajalle ja tallettaa tiedot palvelujen antajien rekisteriin (Valveri-asiointipalvelu). Sinulla on oikeus hakea päätökseen muutosta, jos olet siihen tyytymätön.

Mikäli tuotat kotipalvelun tukipalvelua (esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut) tai siihen rinnastettavaa palvelua (esimerkiksi vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua), ilmoituslomakkeen käsittelee kunta. Kunta antaa palvelun hyväksymisestä kirjallisen päätöksen.

Liitä ilmoituslomakkeeseen:

 1. ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 2. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä, jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö
 3. toimintasuunnitelma
 4. sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto (kunnan sosiaalitoimi liittää lausunnon ja lähettää asiakirjojen kanssa suoraan aluehallintovirastoon)
 5. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta
 6. asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Kun palveluja annetaan toimitiloissa, toimita lisäksi:

 1. tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 2. pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 3. pelastusviranomaisen lausunto
 4. terveydensuojeluviranomaisen lausunto (jos palvelu sisältää ruokahuoltoa).

Tarvittaessa rekisteriviranomainen pyytää lisäselvityksiä (esim. lääkehoitosuunnitelma).

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytyksenä palvelutoiminnan hyväksymiselle on, että

 • toiminta täyttää sille asetetut toimintaedellytykset,
 • palvelun antamista varten on nimetty soveltuvan tutkinnon suorittanut vastuuhenkilö ja
 • palveluja antavalla henkilökunnalla on tehtävään soveltuva koulutus.

Mikäli palveluja varten tarvitaan toimitilat, niiden on oltava riittävät sekä terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan käyttötarkoitukseensa sopivat. Tarvittavien varusteiden on oltava asianmukaiset ja henkilökuntaa on oltava riittävästi. Palvelujen tuottajana vastaat siitä, että palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli palvelutoiminnan vastuuhenkilö vaihtuu tai toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, tee siitä etukäteen kirjallinen ilmoitus sijaintikunnan sosiaaliviranomaiselle, joka ilmoittaa tiedot aluehallintovirastolle.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Tee ilmoitus palvelun antamisesta hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Käsittelyaika koostuu kunnan ja aluehallintoviraston käsittelyajoista. Aluehallintovirastossa käsittelyaika on noin 2 kuukautta.

Voimassaoloaika

Palvelujen tuottajan tiedot ovat rekisterissä toistaiseksi. Sosiaalipalvelujen tuottajana toimivaa henkilöä, sosiaalipalvelujen vastuuhenkilöä, rekisterinpidosta vastaavaa henkilöä ja tietosuojavastaavaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua siitä, kun rekisteriin merkitty on lopettanut toimintansa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaalihuollon yksityisistä sosiaalipalveluista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.9.2020