suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisen hyväksyminen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Pielavesi
 • Julkinen palvelu

Ei-ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut tukevat palveluja tarvitsevan henkilön toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Palvelujen tarve ei perustu ympärivuorokautiseen hoivaan ja huolenpitoon vaan johonkin muuhun.

Ei-ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, kotipalvelu tukipalveluineen, asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut, mielenterveystyö ja päihdetyö. Niihin lasketaan myös perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, perheasiain sovittelupalvelu, lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta sekä ottolapsineuvonta. Lisäksi ei-ympärivuorokautisiin sosiaalipalveluihin luetaan lasten ja nuorten huollon palvelut, vammaispalvelut ja opiskelijahuollon palvelut.

Ei-ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja saa tuottaa yksityisesti, jos toiminta täyttää tietyt ehdot. Palvelujen tuottajan tulee tehdä toiminnan aloittamisesta kirjallinen ilmoitus siihen kuntaan, jossa se aikoo tarjota palvelujaan. Kunta toimittaa ilmoituksen aluehallintovirastoon, joka tekee palvelun hyväksymisestä rekisteröintipäätöksen.

Jos kyseessä on kotipalvelun tukipalvelu tai siihen rinnastettava palvelu, aluehallintovirasto ei tee siitä rekisteröintipäätöstä. Sen sijaan kunta päättää kyseisen palvelun tuottamisen hyväksymisestä. Kotipalvelun tukipalveluihin kuuluvat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Siihen rinnastettaviin palveluihin taas luetaan esimerkiksi vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palvelun tarve voi johtua asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista tai muista henkilökohtaisista, päivittäistä selviytymistä haittaavista syistä.

Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet, päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Arvolisäverottomien sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja:

 • Tekee kuntaan ilmoituksen toiminnasta (AVI:n lomake liitteineen)
 • Laatii omavalvontasuunnitelman (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake, ilmoituksen liitteeksi)
 • Laatii asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman
 • Laatii asiakkaan kanssa palvelusopimuksen.
 • Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito.

Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira. Kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan.

Toimi näin

Ennen toimintasi aloittamista tee ilmoitus sen kunnan sosiaaliviranomaiselle, jossa aiot tarjota palveluja. Jos aiot toimia useamman kunnan alueella, tee ilmoitus erikseen jokaiseen kuntaan.

Tee ilmoitus erillisellä lomakkeella ja liitä siihen seuraavat asiakirjat:

 • ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä, jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö
 • toimintasuunnitelma
 • sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys hänen työkokemuksestaan
 • asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Jos tuotat palveluja erillisissä toimitiloissa, liitä ilmoitukseen lisäksi

 • tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • ympäristöterveydenhuollon viranomaisen lausunto, jos tiloissa tarjoillaan ruokaa.

Kunnan sosiaaliviranomainen tarkistaa ilmoituksesi, tekee käynnin mahdollisiin toimitiloihisi ja lähettää ilmoituksesi omalla lausunnollaan täydennettynä aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten. Saat kunnasta saapumistodistuksen, kun ilmoituslomakkeessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Saapumistodistuksessa kerrotaan ilmoituksen rekisteröinnin käsittelyaika.

Aluehallintovirasto tarkistaa ilmoituslomakkeen, tekee rekisteröintipäätöksen, lähettää päätöksen sinulle ja tallettaa ilmoituksesi tiedot Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin. Sinulla on oikeus hakea päätökseen muutosta, jos olet siihen tyytymätön.

Jos tarjoat kotipalvelun tukipalvelua tai siihen rinnastettavaa palvelua, ilmoituslomakkeen käsittelee aluehallintoviraston sijaan kunta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintovirasto voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan ei-ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • toiminta täyttää kaikki sille asetetut edellytykset
 • palvelujen antamista varten on nimetty soveltuvan tutkinnon suorittanut vastuuhenkilö
 • palveluja antavalla henkilökunnalla on tehtävään soveltuva koulutus.

Jos palvelujen tarjoamiseksi tarvitaan toimitilat, niiden on oltava riittävät ja käyttötarkoitukseensa sopivat. Tarvittavien varusteiden on oltava asianmukaiset, ja henkilökuntaa on oltava riittävästi. Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset.

Jos palvelutoiminnan vastuuhenkilö vaihtuu tai toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, palvelujen tuottajan on tehtävä siitä etukäteen kirjallinen ilmoitus kunnan sosiaaliviranomaiselle. Sosiaaliviranomainen ilmoittaa muutoksista aluehallintovirastolle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Ilmoitus yksityisten ei-ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta tai muuttamisesta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista.

Käsittelyaika

Käsittelyaikaan sisältyvät sekä kunnan että aluehallintoviraston käsittelyajat. Aluehallintoviraston käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Voimassaoloaika

Rekisteröintipäätös on voimassa toistaiseksi. Tiedot poistetaan Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteristä viiden vuoden kuluttua toiminnan lopettamisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 16.2.2021