suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Voimassaolevan ympäristö- tai vesitalousluvan muuttaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lainvoiman saaneet ympäristölupa- ja vesitalouslupapäätökset ovat lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi (pysyvästi), jollei ole kyse määräajaksi myönnetystä luvasta. Lupapäätöksessä asia on ratkaistu eri tahoja sitovalla tavalla ja pääsääntöisesti lopullisesti. Lupaviranomainen voi kuitenkin muuttaa lupaa luvanhaltijan hakemuksesta tai muun tahon aloitteesta. Ympäristönsuojelulain ja vesilain sää ...

Toimi näin

Ota ensin yhteys ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Valvontaviranomaisella on tarpeellista tietoa esimerkiksi lupatilanteesta. Valvontaviranomainen voi ryhtyä yhteydenoton perusteella yleisen edun tai laillisuuden valvomisen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tarkista vireillepano- tai aloitteenteko-oikeutesi.

Laadi ja toimita aluehallintovirastolle hakemus tai aloite sähköisenä. Välittömän vireilletulon varmistamiseksi hakemus tai aloite on syytä tehdä erikseen eikä esimerkiksi muistutuksen yhteydessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaan puuttuminen edellyttää laissa siihen oikeutetun tahon hakemusta tai aloitetta.

Luvan haltijalla on lähtökohtaisesti oikeus hakea muutosta voimassa olevaan lupaan. Valvontaviranomaisilla on laajat vireillepano-oikeudet. Eräissä tapauksissa muutosta voi hakea myös hankkeen tai toiminnan vaikutusalueen kunta. Muutoin vireillepano-oikeus ratkeaa tapauskohtaisesti asianosaisaseman perusteella ja yhdistyksen tai säätiön sääntöjen perusteella. Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi on myös säännöksensä.

Asianosaisella tarkoitetaan niitä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea – kuten esimerkiksi haitankärsijää. Yhdistyksellä ja säätiöllä on edellytyksenä, että se on rekisteröity ja että sen tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja että kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät sen sääntöjen mukaisella toiminta-alueella. Lupaviranomainen voi jättää asian tutkimatta, jos asiakkaalla ei ole laissa säädettyä vireillepano-oikeutta.

Aloitteessa tai hakemuksessa on syytä yksilöidä, millä perusteella ja minkälaisia muutoksia lupaan halutaan. Asian joutuisan käsittelemisen kannalta on suositeltavaa, että jo vireillepanovaiheessa esitetään mahdollisimman kattavasti ja yksityiskohtaisesti asiaan kuuluva tieto.

Ehdot ja kriteerit löytyvät ympäristönsuojelulain 88–94 §:ssä sekä vesilain 3 luvun 21–24 §:ssä ja 19 luvun 5–16 §.

Myös lupaviranomainen voi omasta aloitteestaan puuttua voimassaolevaan lupaan tietyissä poikkeustapauksissa (esimerkiksi määrätä ympäristölupa raukeamaan ja selventää vesitalouslupapäätöstä).

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020