suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Vammaisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Oleellista palveluasumisessa on, että henkilöllä on toimiva asunto, jossa asuessaan hänellä on asukkaan oikeudet ja velvollisuudet ja että hän saa asumisen tueksi riittävästi palveluja ja tukea.

Edellä tarkoitettuja palveluja voivat olla:

  • avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä
  • ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasuminen voidaan toteuttaa joko vaikeavammaisen henkilön:

  • omassa omistus-, vuokra- tai muussa vastaavassa asunnossa tai
  • palvelutalossa, palveluasumisryhmässä tai muussa asumisyksikössä.

Palveluasumisena tulee kysymykseen sellaisen asunnon järjestäminen, jossa henkilö asunnossa toteutetuin erityisjärjestelyin pystyy vammansa aiheuttamista rajoitteista huolimatta suoriutumaan mahdollisimman itsenäisesti tavanomaisista elämän toiminnoista.

Toimi näin

Hae palveluasumista kirjallisesti hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Toimita hakemus vammaispalveluihin (Laukaan kunta, Sosiaalitoimisto, Vammaispalvelut, PL 6, 41341 Laukaa). Hakemukseen tulee liittää tarvittavat lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnot.

Tulostettavan hakemuslomakkeen sekä lisätietoja palvelusta löydät kunnan verkkosivulta. Saat myös ohjausta hakemuksen täyttämiseen ja tarvittavien liitteiden ja selvitysten sekä mahdollisten lisäselvitysten hankkimiseen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä, puhelinaika ma - pe klo 9 – 10.

Päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. Hakemuksen käsittelemiseksi sosiaalityöntekijällä on tarvittaessa oikeus tarkistaa päätöksenteossa tarvittavat välttämättömät tiedot. Päätöksen palveluasumisesta tekee sosiaalityöntekijä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Vaikeavammaisuutta määriteltäessä ja arvioitaessa henkilön oikeutta palveluasumiseen ei mitään vammaisryhmää voida sulkea säännöksen soveltamisen ulkopuolelle. Vammaispalvelulaki ei myöskään tunne mitään ikärajoja. Tarvittaessa palveluasumista voidaan siten järjestää esimerkiksi lapselle, vanhukselle, mielenterveyskuntoutujille tai kehitysvammaisille.

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää palveluasumista niille hyvin vaikea- ja monivammaisille henkilöille, joiden vaikean vamman tai sairauden takia tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat saajalleen maksuttomia. Vammaispalveluna korvataan esimerkiksi palvelutalon asumispalvelumaksu. Asiakas maksaa itse vuokran ja ruokakustannukset sekä jokapäiväiseen elämään kuuluvat kustannuksensa.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 18.5.2019