suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustuksella tuetaan nuorten sosiaalista vahvistamista työpajatoiminnassa, vakinaista työpajatoimintaa tai pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä. Avustuksen käytön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret. Avustus on harkinnanvaraista.

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. Työpajalla nuorelle tehdään henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä nuoren kanssa.

Avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä menoista.

Aluehallintovirasto seuraa valtionavustuksen käytön tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikutuksia. Avustuksen saaja tekee valtionavustuksen käytöstä jälkikäteen selvityksen aluehallintovirastolle.

Hakemusten keskinäinen vertailu perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon valtionavustuskelpoisuus, nuorisolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta mainitut myöntöperusteet sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa hakuilmoituksessa olevat myöntöperusteet ja valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset.

Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon nuorten työpajatoiminnan laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten työpaja toteuttaa nuorten työpajatoiminnan tehtäviä ja tarkoitusta sekä nuorisolaissa säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta on tarkennettu, mitä tarkoittaa nuorten työpajatoiminnan laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden huomioon ottaminen.

Avustettava toiminta on yleishyödyllistä. Hyväksyttävinä menoina ei siis pidetä liiketoiminnasta tai muusta vastaavasta toiminnasta aiheutuvia menoja. Mahdollinen ylijäämä käytetään nuorten työpajatoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

Tarkemmat hakuohjeet löydät hakuilmoituksesta ja aluehallinnon asiointipalvelusta. Aluehallintovirasto tiedottaa hakuajan alkamisesta.

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa määräaikaan mennessä. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla. Aluehallintovirasto ei myönnä avustusta, jos hakemus saapuu aluehallintovirastoon määräajan jälkeen. Hakemuksen käsittelyaika on noin 4-6 kk.

Avustuksen käyttö

Avustusta voit käyttää vain hyväksyttyihin menoihin. Seuraa ja arvioi nuorten työpajatoiminnan tuloksia, erityisesti työpajatoimintaan osallistuvien nuorten polkujen etenemistä. Toimintaan osallistuvalle nuorelle annetaan palautetta hänen edistymisestä valmennuksessa ja työpajalla hankkimasta osaamisesta. Avustusta saava organisaatio vastaa myös työpajatoiminnan arviointi- ja seurantakyselyyn. Toiminnan seurannassa suositellaan käytettäväksi PARty-järjestelmää tai sen kanssa yhteensopivaa järjestelmää. PARty-järjestelmän käyttäminen helpottaa arviointi- ja seurantakyselyyn vastaamista.

Jos avustusta käytetään esim. tavaroiden ja palveluiden ostamiseen, vuokraamiseen tai teettämiseen, avustuksen saajan on selvittävä ja otettava huomioon mahdollinen hankintojen kilpailutusvelvollisuus. Pyydä tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Avustuksen saaja ottaa työpajatoiminnassa huomioon kaikki ne säädökset, jotka koskevat toiminnan eri sisältöjä (esim. julkisia hankintoja, lastensuojelua, henkilötietoja jne.).

Raportointi vanhojen hakemusten (vuoden 2016 ja vanhemmat) hoidetaan asiointikanavista löytyvällä tulostettavalla lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Nuorten työpajatoiminnan järjestäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt nuorten työpajatoiminnan järjestäjän valtionavustuskelpoiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ohjeet valtionavustuskelpoisuuden hakemisesta.

Hakija tekee aluehallintovirastolle selvityksen avustuksen käytöstä. Avustusta ei voi saada, jos hakija on laiminlyönyt valvontatietojen antamisen aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä.

Nuorten työpajatoiminnan laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa aluehallintovirasto ottaa huomioon seuraavat seikat:

1. palvelukyky sekä kohderyhmältä ja yhteistyöverkostolta saatu palaute

2. tiedot toiminnan tuloksellisuudesta

3. toiminnan tavoitteellisuus, taloudellisuus sekä talouden ja hallinnon hoito

4. henkilöstön ammattitaito ja osaaminen

5. toiminnan jatkuvuus ja ympärivuotisuus

6. tilojen asianmukaisuus toimintaan nähden ja

7. kirjanpito, josta käy ilmi nuorisotyön valtionavustuksella tuetun toiminnan kustannukset.

Aluehallintovirasto voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät:

  • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
  • avustuksen perusteltavuus sille asetettujen tavoitteiden kannalta
  • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden
  • avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Avustus myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Käyttöaika määritellään aluehallintoviraston tekemässä päätöksessä kullekin hakijalle erikseen. Käyttöaika voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

Henkilötietolaki (Tietosuojalaki)

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (Hankintalaki)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2019