suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tai digitaalisen nuorisotyön hankkeet kehittävät nuorisotyön ja -toiminnan menetelmiä sekä toimintatapoja. Avustusten tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Avustukset tukevat nuorisolain tavoitteiden toimeenpanoa. Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia harkinnanvaraisesti ja riippuen valtion budjetista. Harkinnassa otetaan huomioon valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset.

Hakemusten keskinäinen vertailu perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon:

 • Nuorten rooli palvelujen ja toiminnan suunnittelussa sekä heidän osuus hankkeen toteutuksessa.
 • Onko kaikilla nuorilla, sukupuolesta ja taustasta riippumatta, yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen eri vaiheisiin.
 • Hankkeen kasvatukselliset tavoitteet eli arvio siitä, miten hanke tukee nuorten kasvua ja kehitystä.
 • Edistääkö tietylle kohderyhmälle suunnattu hanke heikommassa asemassa olevien nuorten tilannetta.
 • Tukeeko hanke nuorten yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Hakijan omarahoitus katsotaan eduksi. Omarahoitusosuus tarkoittaa muuta toiminnan tuottoa, kuten jäsenmaksut, lipunmyyntituotto, vuokratuotto jne. Kirjanpito todentaa omarahoitusosuuden. Omarahoitusosuus ei siten voi olla laskennallista, esim. talkootyötä tai alennuksia.

Aluehallintovirasto myöntää avustusta nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointiin ja siihen liittyviin esiselvityksiin. Tällaiset hankkeet valmistellaan jo ennen hakemuksen jättämistä yhteistyössä Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskuksen kanssa.

Avustusta voi hakea myös

 • alueellisen tai paikallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön käynnistämiseen ja kehittämiseen
 • nuorten vertaistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Toiminnan laajentumista maantieteellisesti uusille alueille tuetaan ensisijaisesti.

Aluehallintovirasto myöntää digitaalisen nuorisotyön avustuksia hankkeisiin, joilla kehitetään digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntäviä nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja. Hankkeissa digitaalisuutta voidaan hyödyntää eri tavoin sisältönä, välineenä, toimintana sekä toimintaympäristönä. Avustusta voidaan myöntää paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen toimintaan. Hankkeen suunnittelun apuna voi käyttää teosta ”Kohti digitaalista nuorisotyötä”. Teos löytyy Verken verkkosivujen julkaisuista.

Toimi näin

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa.

Voit hakea avustusta vuodeksi kerrallaan enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin. Hae useamman vuoden kestävissä hankkeissa avustusta erikseen jokaiselle vuodelle

Ennen hakemuksen lähettämistä ole nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvän hankkeen osalta yhteydessä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaattiin. Digitaaliseen nuorisotyöhön liittyvän hankkeen osalta ole yhteydessä Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verkeen.

Kuvaa hakemuksessa, miten hankkeen tarve on selvitetty. Laadi kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Avustuksen saaja raportoi menoista kustannuspaikkatasoisesti, mikä edellyttää taloushallinnon asianmukaista järjestämistä. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Liitä hakemukseen:

 • hankesuunnitelma
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä)
 • yhteistyökumppaneiden kirjalliset vahvistukset sitoutumisesta hankkeeseen
 • yhdistystoimijoiden tilinpäätöstiedot ja toimintasuunnitelma.

Sisällytä hankesuunnitelmaan:

 • yhden sivun tiivistelmä hankkeesta, tiivistelmä on julkinen
 • tarkempi kuvaus hankkeen tarpeesta, tavoitteista, sisällöistä ja toimenpiteistä, aikataulusta sekä odotetuista tuloksista
 • kohderyhmän kuvaus (sis. sukupuoli- ja ikäjakauma)
 • kuvaus siitä, millä tavoin nuoret osallistuvat hankkeen eri vaiheisiin
 • yhteistyökumppanit ja heidän roolit hankkeessa (kirjalliset vahvistukset sitoutumisesta hankkeeseen, esim. sähköpostiviesti)
 • henkilöstösuunnitelma
 • kuvaus hankkeen linkittymisestä sen toiminnan ja tavoitteiden kannalta muihin keskeisiin paikallisiin, alueellisiin tai valtakunnallisiin palveluihin ja toimijoihin
 • arviointisuunnitelma
 • suunnitelma, kuinka hankkeen toiminnoista viestitään sen kohderyhmille sekä nuorisotyön toimijoille
 • suunnitelma kehitettävien palvelujen/toimintamallien/toimintojen jatkumisesta sekä saavutetun osaamisen säilymisestä organisaatiossa hankekauden jälkeen.

Voit saada avustusta henkilöstömenoihin, osaamisen vahvistamiseen, tiedotuskuluihin sekä hankintoihin ja asiantuntijapalvelujen ostoon. Erittele ja perustele laitehankinnat hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden näkökulmasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai muut nuorisopalveluja tarjoavat rekisteröidyt yhteisöt.

Hakijan tekee aluehallintovirastolle selvityksen avustuksen käytöstä. Avustusta ei voi saada, jos hakija on laiminlyönyt valvontatietojen antamisen aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä.

Avustus voi kattaa enintään 50 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä.

Pyydä tarjous hankinnoista aina useammalta kuin yhdeltä toimittajalta silloin, kun hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa. Avustuksen saajan vastuulla on selvittää, koskeeko hankintalaki avustuksen saajaa.

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa. Tarkemmat avustuskohtaiset määräajat on määritelty avustuskohtaisissa hakuohjeissa. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus saapuu aluehallintovirastoon määräajan jälkeen. Aluehallintovirasto tekee päätökset noin kuudessa kuukaudessa.

Avustus myönnetään yhden vuoden mittaiseksi ajaksi. Käyttöaika määritellään aluehallintoviraston tekemässä päätöksessä kullekin hakijalle erikseen. Käyttöaika voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.9.2020