suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Työtoiminta vammaisille, pitkäaikaissairaille ja kehitysvammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Työtoiminta on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille itsenäistymisen ja osallisuuden vahvistamiseksi. Työtoiminta sopii yksin asuville, tukiasunnossa asuville ja itsenäisempään asumiseen siirtyville. Työtoiminta tukee sosiaalisia kontakteja, työelämän taitojen harjoittelua, omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä asumisessa. Työtoiminta toimii kuntoutustuella oleville yhtenä osana kuntoutuksen polkua osallistamalla asiakasta omaan kuntoutumiseen. Eläkkeellä oleville työtoiminta voi olla vakiintunut toimintamuoto. Asiakkaan oma motivaatio ja tavoitteet oman kuntoutumisen suhteen ovat olennaisia työtoiminnassa.

Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Työtoiminta järjestetään vammaissosiaalityön palvelujen kautta ostopalveluna Eduro säätiöltä joko työpajatoimintana tai avotyötoimintana, joka tapahtuu kunnan tai yritysten toimipaikoissa. Asiakkaalle järjestetään ensin kokeilujakso työpajalle, jonka aikana arvioidaan työtoiminnan soveltuvuutta. Työtoiminnasta laaditaan suunnitelma tavoitteineen, jonka toteutumista seurataan. Työtoiminta järjestetään työllistämispalveluja sekä työllistämisen arvioiontipalveluja tuottavassa toimintaympäristössä, joka tukee tavoitteiden saavuttamista.

Toimi näin

Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palveluun ohjautuminen tapahtuu vammaissosiaalityön palvelujen kautta työtoiminnan vastaavan ohjaajan sekä palveluun ohjaavan tahon kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelun tarpeen arvioimiseksi otetaan yhteyttä työtoiminnan vastaavaan ohjaajaan, joka kokoaa palvelutarpeen arvionnin tekemiseksi tarvittavan verkoston.

Kehitysvammaisten erityihuoltolain mukaista työtoimintaa haetaan osana erityishuolto-ohjelmaa, jonka laatimisesta ja päivittämisestä vastaa vammaissosiaalityön palvelujen sosiaalityöntekijä. Erityishuolto-ohjelman saamiseksi tai päivittämiseksi otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella. Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen erityishuolto-ohjelman laatimisesta/päivittämisestä ja erityishuoltona haettavista palveluista ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Lisätietoja työtoiminnan palvelusta saa työtoiminnan vastaavalta ohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) 27§ nojalla henkilöille, joilla vamman tai sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi 1 momentissa tarkoitettuja tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Erityishuoltona työtoimintaa järjestetään henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519, 1§, 2§).

Työtoiminnan palvelun saamiseksi asiakkaalla on oltava kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke ja hänen tulee olla motivoitunut sekä sitoutunut työtoiminnassa käymiseen.

Palvelu on maksuton.

Työtoiminnan palvelu ja sen saamiseksi tarvittavat kuljetukset ovat asiakkaalle maksuttomat. Mahdollinen ruokailu on asiakkaalle maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja osallistumista. Kunnan järjestämä työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Työtoiminnan osallistujat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana.

Työtoiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa jokainen osallistuja tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Työtoiminta on osa-aikaista, ja siihen voi osallistua pitkäaikaisesti. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Työpäivän aikana tarjoiltava ateria ja työmatkat voivat olla maksullisia.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

sosiaalihuoltolaki

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019