suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työkokeilun järjestäminen työpaikalla

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työkokeilu on työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana ammatillisia vaihtoehtojaan miettivä henkilö ratkaisee uravalintojaan tekemällä töitä työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Se ei siis myöskään kerrytä kokeilijalle vuosilomapäiviä eikä eläkettä. Useimmiten työkokeiluun osallistuvalle maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä henkilöiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat hyvin erilaisia. Työtä kokeilemalla haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kokeilijalta puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti edes mahdollinen?
 • Kokeilijalla on osaamista ja kiinnostusta toimia yrittäjänä. Mitä yrittäminen käytännössä on ja onko minulla siihen vaadittavia ominaisuuksia?
 • Kokeilija on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai perhevapaiden vuoksi. Onko osaaminen ajan tasalla?
 • Kokeilija on ollut aikaisemmin töissä muualla kuin Suomessa. Millaisia edellytyksiä hänellä on työllistyä ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee?

Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta - samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Jos kokeiltavissa tehtävissä tehdään tyypillisesti vuoro- tai viikonlopputyötä, voi työaika ajoittua myös näiden aikoihin.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla

 • yritys
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • yhteisö (esim. kunta tai yhdistys)
 • säätiö tai valtion virasto laitos
 • työpaja

Toimi näin

Ilmoita TE-toimistolle mahdollisuudesta järjestää työkokeilu joko verkkoasioinnissa tai soittamalla tai lähettämällä sähköpostia TE-toimistoon.

Kuvaile kokeiltava tehtävä. Kerro selkeästi ja yksityiskohtaisesti, millaisiin työtehtäviin alasta ja ammatista kiinnostunut tai työelämään paluuta suunnitteleva voi tutustua ja millainen työympäristö sinulla on tarjolla. Kerro myös työkokeilupaikan liikenneyhteyksistä sekä siitä, millaisten työaikojen puitteissa työkokeilussa toimitaan.

Koska työkokeilija ei ole työsuhteessa eikä kokeilun tavoitteena ole saada työkokemusta, et voi asettaa työkokeilijan osaamiselle vaatimuksia.

Mainitse kuvauksessasi rikosrekisterin esittämisestä, jos työkokeilu sisältää työskentelyä lasten ja nuorten parissa (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2002/504).

TE-toimisto tarkistaa lähettämäsi ilmoituksen ennen sen julkaisemista, pyytää tarvittaessa täydentämään sitä tai ilmoittaa, jos järjestämismahdollisuus hylätään.

Jos ilmoitetusta työkokeilusta ei ole tehty työkokeilusopimusta 3 kuukauden kuluessa eikä työkokeilumahdollisuuden tarjoaja tai TE-toimisto ole poistanut ilmoitusta, työnantajan tiedoissa työkokeilumahdollisuuden vastuuhenkilöksi nimetyille henkilöille lähetetään automaattinen sähköpostiviesti. Viestissä pyydetään ilmoittamaan, onko työkokeilun järjestämismahdollisuus edelleen ajankohtaista ja että aikaisemmin ilmoitetut tiedot eivät ole muuttuneet. Jos työkokeilumahdollisuuden tarjoaja ei lähetä tietoja 14 vuorokauden kuluessa, ilmoitus työkokeilumahdollisuudesta poistuu automaattisesti.

Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva, TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen kirjataan työkokeilun tavoite ja tehtävät, kokonaiskesto sekä päivittäinen ja viikoittainen kesto ja nimetään henkilö, joka vastaa työkokeilun valvonnasta työpaikalla. TE-toimisto selvittää työkokeilun järjestäjää edustavan henkilön nimenkirjoitusoikeuden kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteritiedoista. Työnantaja ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle sopimuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

TE-toimisto ohjaa ja valvoo kokeilua ja arvioi myös, voiko työkokeilusta koitua työnantajalle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua. Kilpailun vääristyminen estää työkokeilun järjestämisen.

Työkokeilu voidaan järjestää, jos työnantajana olet ennen työkokeilusopimuksen tekemistä tarjonnut työsopimuslain edellyttämällä tavalla työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville työntekijöillesi.

Jos työnantajana käyt työntekijöittesi kanssa neuvotteluja lomautuksista tai irtisanomisista tai olet antanut työntekijöillesi työsopimuslaissa tarkoitetun ennakkoselvityksen tai muun sitä vastaavan selvityksen lomautuksesta, työkokeilua ei järjestetä ennen kuin selviää, johtavatko neuvottelut irtisanomisiin, lomautuksiin tai työsuhteiden osa-aikaistamisiin ja mikä on mahdollisten lomautusten laajuus ja kesto.

Työntarjoamisvelvollisuus koskee myös kuntaa työkokeilun järjestäjänä. Työkokeilu voidaan kuitenkin järjestää kunnan tai kuntayhtymän työpajassa tai muussa vastaavassa valmennusyksikössä, jos työkokeiluun osallistuva kokeilee tehtäviä, joita kunta ei teetä omilla työsuhteisilla työntekijöillä ja joihin työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista työntarjoamisvelvollisuutta. Samoja periaatteita sovelletaan myös säätiön tai yhdistyksen ylläpitämään työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 6.5.2020