suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Tuki suometsän hoitoon

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tuki suometsän hoitoon on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.

Suometsän hoito tarkoittaa ennestään ojitetun alueen ojien perkausta, täydennysojitusta, vesiensuojelutyötä ja ojitusalueeseen liittyvää piennartien tekoa.

Hae tukea kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Rahoitusta myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Suometsän hoidon tuki on 60 prosenttia kokonaiskustannuksista silloin kun kohteena on vähintään 5 hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Muutoin tuki on 30 prosenttia. Kustannuksiin voi sisältyä suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksia.

Tuki suometsän hoitoon on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on verollista tuloa.

Toimi näin

Hae tukea suometsän hoitoon toimittamalla hakemus ja toteuttamissuunnitelma Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta.

Suometsän hoitoon liittyvän piennartien tekemisen voi kuitenkin aloittaa vasta sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.

Tulosta lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää ne Lahden toimistoon.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Töiden toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Näet määräajan rahoituspäätöksestä.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeelle myönnetyn tuen määrästä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea suometsän hoitoon voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kasvu kohteella on selvästi elpynyt. Kasvu toimenpiteen jälkeen keskimäärin vähintään 1,5 m3/ha/vuosi ilman toistuvia lannoituksia.
 • Kasvupaikka on pohjoisessa Suomessa vähintään puolukkaturvekangasta, muualla Suomessa vähintään varputurvekangasta.
 • Hankkeen pinta-ala on vähintään 2 hehtaaria.
 • Puusto on metsänhoidollisesti vähintään tyydyttävässä kunnossa hankkeen päättyessä. Hakkuu- ja hoitotöiden tarvetta ei ole seuraavien 5-10 vuoden aikana.
 • Taimikkovaiheen puusto täyttää metsälain vaatimukset.
 • Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt on kilpailutettava.

Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan. Uudistuskypsät metsät eivät ole rahoituskelpoisia.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on Metsäkeskuksen hyväksymä toteuttamissuunnitelma. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Suometsän hoitoon liittyvän piennartien tekemisen voi aloittaa sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.

Suunnitelmaan tulee sisältyä

 • hankkeen yleiskuvaus
 • kartta, johon on merkitty mm. ojastot, piennartiet ja vesiensuojelurakenteet
 • osakastila- ja omistajaluettelo
 • vesiensuojelusuunnitelma
 • kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin sekä muihin kustannuksiin
 • tiloittainen selvitys kustannusten työmääristä
 • tukihakemus tiloittain tai ojitussopimus
 • ojitusluvat ja muut luvat.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä (tämä on yleisin Kemera-tuen saajien metsänomistusmuoto)
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea kunnostusojitukseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta 185/2020

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 3.2.2022