suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin on tarkoitettu metsäluonnon hoidon edistämiseen.

Tukea metsäluonnon hoitohankkeisiin voidaan myöntää

 • monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, jotka ulottuvat usean tilan alueelle
 • metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen
 • metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpite ...

Toimi näin

Luonnonhoitohankkeet avataan avoimeen hankehakuun kolme kertaa vuodessa. Katso Metsäkeskuksen verkkosivuilta, mitä hankkeita kulloinkin voi hakea.

Toimita hankehaun asiakirjat Metsäkeskukseen määräaikaan mennessä. Hankehakuasiakirjat löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kun olet saanut myönteisen päätöksen valinnasta, hae metsäluonnon hoidon tukea Metsäkeskuksesta.

Tulosta hakemusasiakirjat ja lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvasähköpostilla.

Kun lähetät rahoitushakemuksen turvasähköpostilla. Kirjoita viestin otsikoksi:

Rahoitushakemus, metsäluonnon hoito, työmaan paikkakunta, maakunta

Esimerkiksi:

Rahoitushakemus, metsäluonnon hoito, Kerimäki, Etelä-Savo

Voit myös toimittaa lomakkeet Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Kemera-hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023. Kemera-tukia koskevan lain voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Tee töiden toteuttamisen jälkeen toteutusilmoitus Metsäkeskukseen määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia myönnetyn tuen määrästä.

Lähetä toteutusilmoitus Metsäkeskukseen turvasähköpostilla. Kirjoita viestin otsikoksi:

Toteutusilmoitus, metsäluonnon hoito, rahoituspäätöksen numero, työmaan paikkakunta, maakunta

Esimerkiksi:

Toteutusilmoitus, metsäluonnon hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo

Voit myös toimittaa lomakkeet Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemusten hyväksymisperusteina ovat toimenpiteiden merkittävyys ja vaikuttavuus sekä kustannustehokkuus. Tukea myönnetään alueellisesti merkittäviin hankkeisiin, jotka korostavat metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostaviin.

Tuen myöntäminen edellyttää, että Metsäkeskus on hyväksynyt toteuttamissuunnitelman. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Toteuttamissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

 1. Maastossa tehtävät toimenpiteet, erikseen jokaiselle työlajille
 2. Tiedot tarpeellisista luvista ja ilmoituksista sekä tiedot viranomaisten yhteydenotoista, jotka liittyvät jo vireillä oleviin lupa- ja ilmoitusasioihin
 3. Toimenpiteiden kustannusarvio, jossa on eritelty suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muut kustannukset. Jos kyseessä on yhteishanke, ilmoita kustannukset erikseen jokaiselle kiinteistölle.

Suunnitelmaan on liitettävä kopiot myönnetyistä luvista.

Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt tulee kilpailuttaa. Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan.

Maanomistajalle voidaan korvata säästöpuiden polttamisesta aiheutunut taloudellinen menetys. Korvaus saadaan kertomalla ennen polttamista arvioitu markkinakelpoisen puuston määrä maakuntapohjaisesti määritellyn alueen puukuutiometrin kantohinnalla.

Tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Palvelun toteuttaa

Suomen metsäkeskus

Palvelusta vastaa

Suomen metsäkeskus
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 30.5.2023