suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Koko Vaasan kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Vähänkyrön alueella suunnittelutarvealue on osoitettu rakennusjärjestyksen teemakartassa. Talousrakennukset ja pienet laajennukset eivät yleensä edellytä suunnittelutarveratkaisua, jos rakennuspaikalla on jo päärakennus.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Toimi näin

Lisää tietoja suunnittelutarveratkaisuista saat sähköpostilla tai puhelimitse kaavoituksesta. Neuvontaa ja neuvotteluja järjestään tiistaisin ajanvarauksella.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 60 € / naapuri.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on, ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen tulee lisäksi sopia maisemaan eikä se saa vaikeuttaa luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisuja ohjaavat mitoitusperiaatteet 19.4.2016 (§ 33). Periaatteet määrittelevät minne ja miten paljon rakentamista sallia.

Palvelu on maksullinen.

Suunnitteluratkaisun valmistelu 345 € ja päätös 150 €, yhteensä 495 €.


Voimassaoloaika

Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 2.6.2021