suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tohmajärvi
  • Julkinen palvelu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealue edellyttää alueen kokonaisvaltaista suunnittelua, mutta rakentamista ohjataan asemakaavoituksen sijasta suunnittelutarveratkaisuilla.

Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä selvitetään mm. aiheuttaako rakentaminen haitallista yhdyskuntakehitystä. Suunnittelutarveratkaisu valmistellaan Tohmajärven maankäytössä ja päätöksen tekee kunnanhallitus.

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisua haetaan Tohmajärven kunnalta erillisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivuilta. Suunnittelutarveratkaisuhakemus postitetaan ympäristölautakunnalle tai toimitetaan tekniseen toimistoon. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla tekniseen toimistoon.

Tohmajärven kunnan rakennusjärjestys löytyy kunnan kotisivuilta valikosta: Kunta ja hallinto, Hallinto ja päätöksenteko, Säännöt strategiat ja taksat.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Aina kun rakentaminen kohdistuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, kunnan on selvitettävä, sijaitseeko alue suunnittelutarvealueella. Rakennuspaikka voi sijoittua suunnittelutarvealueelle suoraan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tai se on voitu osoittaa suunnittelutarvealueeksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai kunnan rakennusjärjestyksessä.

Suunnittelutarvealueen rajaus on voimassa 10 vuotta rakennusjärjestyksen voimaantulosta. Rakennettaessa suunnittelutarvealueella on ensin hankittava suunnittelutarveratkaisu hallintosäännön mukaisesti.

Tyypillisesti suunnittelutarvealueen perusteet liittyvät odotettavissa olevaan yhdyskuntakehitykseen, erityisiin ympäristöarvoihin tai rakennushankkeen ympäristöhaittoihin. Näiden arvioimiseksi rakennuspaikkaa ja sen lähiympäristöä tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi kyläalueena.

Suunnittelutarveratkaisun valmistelua ohjaavat soveltuvin osin poikkeamismenettelyä koskevat MRL:n ja MRA:n säännökset. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Ensisijaisia kuultavia osapuolia ovat kiinteistön rajanaapurit. Kun rakennuspaikka sijoittuu maantien varteen, ELY:n liikenne- ja infrastruktuurivastuualuetta on kuultava tienpitäjänä, kuten muita rakennuspaikan naapureita. Viranomaislausuntojen tarve riippuu rakennushankkeen luonteesta ja rakennuspaikasta.

Myönteisen suunnittelutarveratkaisu on lainvoimaisena tae rakennusluvan saamiselle. Suunnittelutarveratkaisu on kunnan laatima päätös, johon voidaan hakea muutosta valittamalla.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy vuosittain hyväksyttävän taksan mukaisesti.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTohmajärven kunta
Palvelusta vastaaTohmajärven kunta
Alue Tohmajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 24.1.2022