suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Rakentaminen asemakaavasta poikkeavalla tavalla

Mikäli rakennushanke poikkeaa tontilla voimassa olevasta asemakaavasta, kannattaa ennen rakennusluvan hakemista kysyä kaupunkisuunnittelun kannanottoa asiaan. Helpoimmin ohjausta saa lähettämällä sähköpostilla luonnokset pdf-tiedostomuodossa sekä lyhyen selvityksen poikkeuksista alueen vastuusuunnittelijalle.

Rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle

Kunta ohjaa rakentamista myös niillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Ohjaus perustuu silloin joko maakuntakaavaan tai useimmiten yleiskaavoihin ja rakennusjärjestyksen määräyksiin. Haja-asutusalueella rakentaminen saattaa vaatia erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista.

Rakentaminen ranta-alueille

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää oikeusvaikutteista kaavaa (asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena). Mikäli em. kaavaa ei alueella ole, edellyttää rakentaminen poikkeamispäätöstä.

Toimi näin

Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemuksen liitteet:

- asemapiirros, josta ilmenee sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla

- selvitys naapurien kuulemisesta. Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen erillisestä maksusta.

- selvitys rakennuspaikan hallinnasta, jos hakija ei ole kiinteistön omistaja (omistusoikeutta ei ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin).

Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen ja palauttaa sen kaupunkisuunnitteluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös on voimassa enintään 2 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 30.9.2020