suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista on haettava suunnittelutarveratkaisua, kun rakentaminen sijoittuu suunnittelutarvealueelle.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jolla olemassa olevan rakennuskannan tai rakentamispaineen johdosta on yhdyskuntarakentamisen tarvetta. Alueen käyttö edellyttää erityisiä toimenpiteitä, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä. Sellaiset järjestelyt suunnitellaan pääsääntöisesti asemakaavassa. Myös ympäristövaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen sovelletaan suunnittelutarvesäännöksiä.

Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää erityisten edellytysten täyttymistä, jotka tutkitaan suunnittelutarveratkaisussa ennen varsinaisen rakennuslupa-asian käsittelyä. Se, edellyttääkö hanke suunnittelutarveratkaisua, harkitaan tapauskohtaisesti. Ratkaisuun vaikuttavat alueen rakennuskanta, sen laatu ja laajuus, rakennushankkeen suuruus ja sijoittuminen sekä alueen käyttöön liittyvät yhteiset tarpeet.

Suunnittelutarvealueella on sallittu ilman suunnittelutarveratkaisua rakennuksen korjaaminen, asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen tai jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään rakennusvalvontaan.

Hakemukseen tarvittavat yleisimmät liitteet ovat:

• suunnittelutarveratkaisua koskeva hakulomake yhtenä kappaleena

• valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, jos luvan hakija ei itse allekirjoita hakemusta

• selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (lainhuuto, vuokrasopimus tms.)

• virallinen karttaotesarja suunnittelutarveratkaisua varten

• rakennussuunnitelmat (neljänä sarjana)

• selvitys naapureille tiedottamisesta

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 4.5.2020