suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mynämäen kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mynämäki
  • Julkinen palvelu

Ennen rakennusluvan käsittelyä voi olla tarpeen hakea toimenpiteelle poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuuden tulkitsee rakennuslupaviranomainen.

Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista.

Toimi näin

Hakemukset toimitetaan rakennusvalvontaan. Hakemuksen käsittelee kunnanhallitus. Kunnanhallituksen päätöksissä käsittelyaika on noin kuukausi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

- ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä

- on sopivaa maiseman kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

- ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamislupa

Ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tulee hakea poikkeamislupa mm. seuraavissa tapauksissa:

- rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on päätetty kaavoittaa tai kaavoitus on kesken

- suunnitellaan rakentamista kaavamääräyksistä poiketen

- kyseessä on rantarakentaminen alueella, jossa ei ole asemakaavaa

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut asiointikanavista.


Käsittelyaika

Kunnanhallituksen päätöksissä käsittelyaika on noin kuukausi.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMynämäen kunta
Palvelusta vastaaMynämäen kunta
Alue Mynämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mynämäen kunta
Päivitetty: 3.1.2022