suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa tai alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeaminen.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan rakennettaessa alueelle, joka on määritelty rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueeksi tai kun alueen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueet. Suunnittelutarveratkaisua haetaan samalla lomakkeella kuin edellä mainittua poikkeamista.

Kaupungin toimivaltaan kuuluvien poikkeamisasioiden valmistelusta peritään kaupunginhallituksen päätöksellään asettama lupamaksu.

Toimi näin

Poikkeamista haetaan lomakkeella, jonka saa myös Valtuustotalon asiakaspalvelupisteestä. Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet.

Hakemuksen liitteet

  • Selvitys omistus - tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan (kauppakirja tai vuokrasopimus) yhtenä kappaleena, jos hakija ei ole voimassa olevan lainhuutotodistuksen mukainen omistaja.
  • Asemapiirros 3 kpl (lisäksi PDF/A-muodossa lupavalmistelijalle)
  • Muita selventäviä piirroksia tarvittaessa 1kpl kutakin
  • Virallinen karttaote 1 kpl, jonka voi tilata kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta
  • Selvitykset naapureiden kuulemisesta
  • Valtakirja tarvittaessa

Huom. Hakemuksessa ja naapurienkuulemisissa tulee olla kaikkien kiinteistönomistajien tai haltijoiden allekirjoitukset tai valtakirjat.

Ennen poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun hakemista on syytä olla yhteydessä lupavalmistelijoihin ja kysyä etukäteen edellytyksiä luvalle, näin voi välttyä turhalta hakuprosessilta. Lupavalmistelijat antavat ohjeita myös hakemuksen täyttöön.

Poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua koskevat hakemukset jätetään Valtuustotalolla sijaitsevaan Kaupunkiympäristön asiakaspalveluun (sähköpostiosoite: kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi)

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Suunnittelutarveratkaisujen maksu on sidottu poikkeamismaksuun siten, että se seuraa sitä ollen aina 100 € alhaisempi, kielteinen 50 % myönteisestä.

•myönteinen poikkeamispäätös: 520 €, kielteinen 250 €

•myönteinen suunnittelutarveratkaisu: 420 €, kielteinen 210 €

Viranomaisen suorittamasta naapureiden kuulemisesta peritään 50 €/ naapurikiinteistö.Kuulutuskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.


Voimassaoloaika

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa 2 vuotta. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa, joka on haettava poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 31.12.2020